Avdelningen för kultur och estetik (AKE)

Till oss kommer studenter som läser våra humanistiska ämnen inom ramen för sina programstudier eller som vill designa sin egen utbildning genom att läsa fristående kurser.

Inom det kulturvetenskapliga fältet på avdelningen fokuserar vi på människan som kulturell varelse och undersöker kulturens och religionens betydelse i samhället. Vi intresserar oss för frågor som migration, identitet, trosföreställningar, normer, konst och arkitektur. Inom det praktisk-estetiska fältet på avdelningen fokuserar vi på gestaltning, konstnärliga uttrycksformer, estetiska lärprocesser, didaktik och hälsa och betydelsen av dessa för individer och samhälle.

Avdelningens ämnen erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå och vår verksamhet sträcker sig över alla fyra fakulteter på LiU. Vi och våra ämnen är bland annat engagerade i lärarutbildningarna på LiU och i kandidatprogrammen för Kulturvetenskap, Slöjd-, hantverk- och formgivning och Grafisk design och kommunikation. På avancerad nivå är vi bland annat involverade i masterprogrammen i utomhuspedagogik, tillämpad etik och samhällsgestaltning. Vi erbjuder också forskarutbildning i flera av avdelningens ämnen. Kulturvetenskaplig forskning bedrivs inom Forskningsmiljön för kulturvetenskaper (FKV) och Centrum för tillämpad etik (CTE) och inom det estetiska fältet bedrivs forskning inom Konstnärligt utvecklingsarbete (KU).

Avdelningen är indelad i tre enheter; Estetiska ämnen (EST), Filosofi och tillämpad etik (FTE) och Kulturvetenskaper (KVS). På EST finns ämnena slöjd, drama, Nordic Culture, utomhuspedagogik och idrott och hälsa. På FTE finns Filosofi och tillämpad etik och på KVS samlas konstvetenskap och visuell kommunikation, socialantropologi och religionsvetenskap.

Avdelningschef och forskarutbildningsstudierektor
Visa/dölj innehåll

Estetiska ämnen
Visa/dölj innehåll

Filosofi och tillämpad etik
Visa/dölj innehåll

Kulturvetenskaper
Visa/dölj innehåll