Avdelningen för akademisk svenska (AKS)

Språket är det mest centrala verktyget i all akademisk verksamhet, i utbildning och forskning och även i samverkan. Avdelningen för akademisk svenska erbjuder en rad olika utbildningsinsatser och stöd till den som vill erövra och utveckla det svenska språket som ett verktyg i forskning, undervisning och studier.

Foto Charlotte Perhammar

I avdelningen ingår Språkcentrum inklusive språkverkstaden, Svenska för utländska studenter och medarbetare liksom ämnet svenska som andraspråk.

Språkcentrum 

Inom Språkcentrum förbereder vi studenter att språkligt klara en akademisk utbildning och vi hjälper de med en redan genomförd utbildning att utveckla sin språkliga repertoar. Förutom kurser av olika slag erbjuder vi individuellt stöd till studenter inom ramen för språkverkstaden. Vi arbetar med områden som muntlig och skriftlig kommunikation, akademiskt tänkande och skrivande, akademisk tradition, språkriktighet, grammatik, uttal, retorik, svensk kultur, arbetsmarknad, språkliga genrer, professionellt språk, personlig utveckling, kroppsspråk, interkulturell kommunikation och rapportskrivning. 

Svenska för utländska studenter

Vi erbjuder utbildning i svenska språket för studenter och anställda med annat modersmål än svenska, från nybörjarnivå till avancerad nivå. Detta ges till verksamma på alla fakulteter. Vi bedriver både enskild undervisning och undervisning i klassrumsformat på Campus och på distans i svenska språket på A1- och A2-nivå med studenter från hela världen.

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk erbjuder både fristående kurser och kurspaket för den som har en lärarutbildning och vill bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Vi erbjuder även svenska som andraspråk upp till 90 hp inom ramen för ämneslärarutbildningen, årskurs 7–9 och gymnasieskolan.

Inom ämnet studeras flerspråkighet, uttalsundervisning, litteracitet hos yngre och vuxna inlärare av svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning i den svenska skolan. Förutom uppdragsutbildningar som i första hand vänder sig till verksamma lärare finns även ett projekt om uttalsundervisning och interaktion i vårdinriktad andraspråksutbildning.

Samverkan

Avdelningen är med i flera nätverk med andra svenska och utländska universitet och högskolor som har liknande verksamhet i form av språkverkstäder och språkundervisning. Vi deltar i det nationella arbetet med behörighetsgivande test i svenska (Tisus), där LiU är ett av sex svenska lärosäten med examinationsrätt. Vi samarbetar med andra avdelningar inom universitetet såsom Studenthälsan och Didacticum och även med samhället i övrigt, till exempel med Arbetsförmedlingen och med skolor och skolhuvudmän. 

Utbildning

Seminarier

Seminarierna vänder sig till dig som är intresserad av forskning och undervisning i svenska som andraspråk, flerspråkighet och retorik. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Ingen anmälan behövs. Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl. 15.

Kontaktperson: Elisabeth Zetterholm, elisabeth.zetterholm@liu.se
Plats: SVUS lärosal, sal 4257 i Key-huset, campus Valla
Tid: kl. 15.15-17, tisdag eller torsdag. Schemat uppdateras löpande.

Schema våren 2023

Torsdag 11 maj

Föreläsare: Johanna Mufic, fil.dr., avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, LiU.
Titel: ”Kvalitetsproblem” i komvux?

Schema hösten 2023

Torsdag 7 september
Tobias Lasse Karlsson, doktorand, avdelningen för pedagogik, vuxnas lärande, LiU föreläser under titeln "Yrke, identitet och Komvux".

Tisdag 10 oktober
Fil.lic. Cristina Jarl som presenterar sin lic.avhandling med titeln ”Meningen är att ni ska kunna ert tal”. Om hur gymnasieelever förbereder sig i muntlig presentation.

Torsdag 16 november
Christina Hellman, ordförande i Dyslexiföreningen och tidigare universitetslektor i lingvistik vid Stockholms universitet. Hon har medverkat som skribent och rådgivare till SPSM och Skolverket inom området Läs- och skrivsvårigheter i ett andraspråksperspektiv. Christina ingick i SBU:s referensgrupp för rapporten: Dyslexi hos barn och ungdomar, tester och insatser som utkom 2014.Hon föreläser under titeln "Dyslexi - symptom, orsaker, åtgärder".

Tisdag 12 december
Helena Colliander, fil.dr., avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, LiU pratar under rubriken "Banor in i Sverige: Om vuxna migranters positionering i relation till språk och social inkludering".

Stöd till studenter vid Linköpings universitet

Forskning

Nyheter

Kontakta oss

Organisation