Avdelningen för akademisk svenska (AKS)

Språket är det mest centrala verktyget i all akademisk verksamhet, i utbildning och forskning och även i samverkan. Avdelningen för akademisk svenska erbjuder en rad olika utbildningsinsatser och stöd till den som vill erövra och utveckla det svenska språket som ett verktyg i forskning, undervisning och studier.

Foto Charlotte Perhammar

I avdelningen ingår Språkcentrum inklusive språkverkstaden, Svenska för utländska studenter och medarbetare liksom ämnet svenska som andraspråk.

Språkcentrum 

Inom Språkcentrum förbereder vi studenter att språkligt klara en akademisk utbildning och vi hjälper de med en redan genomförd utbildning att utveckla sin språkliga repertoar. Förutom kurser av olika slag erbjuder vi individuellt stöd till studenter inom ramen för språkverkstaden. Vi arbetar med områden som muntlig och skriftlig kommunikation, akademiskt tänkande och skrivande, akademisk tradition, språkriktighet, grammatik, uttal, retorik, svensk kultur, arbetsmarknad, språkliga genrer, professionellt språk, personlig utveckling, kroppsspråk, interkulturell kommunikation och rapportskrivning. 

Svenska för utländska studenter

Vi erbjuder utbildning i svenska språket för studenter och anställda med annat modersmål än svenska, från nybörjarnivå till avancerad nivå. Detta ges till verksamma på alla fakulteter. Vi bedriver både enskild undervisning och undervisning i klassrumsformat på Campus och på distans i svenska språket på A1- och A2-nivå med studenter från hela världen.

Svenska som andraspråk

I svenska som andraspråk undersöks flerspråkighet, uttalsundervisning samt interaktion i vårdinriktad andraspråksutbildning. Vi erbjuder både fristående kurser och kurspaket för den som har en lärarutbildning och vill bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Vi erbjuder även svenska som andraspråk upp till 90 hp inom ramen för ämneslärarutbildningen, årskurs 7–9 och gymnasieskolan.

Samverkan

Avdelningen är med i flera nätverk med andra svenska och utländska universitet och högskolor som har liknande verksamhet i form av språkverkstäder och språkundervisning. Vi deltar i det nationella arbetet med behörighetsgivande test i svenska (Tisus), där LiU är ett av sex svenska lärosäten med examinationsrätt. Vi samarbetar med andra avdelningar inom universitetet såsom Studenthälsan och Didacticum och även med samhället i övrigt, till exempel med Arbetsförmedlingen och med skolor och skolhuvudmän. 

Utbildning

Stöd till studenter vid Linköpings universitet

Forskning

Nyheter

Kontakta oss

Organisation