Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC)

ASC bedriver avancerad forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att vår kunskap om åldrandet i ett samhälleligt perspektiv ökar.

ASC bidrar med kunskap om åldrandet både som en social och individuell process i en dynamisk värld, där stora demografiska förändringar är en viktig del av de sociala förändringarna i dagens samhälle – liksom i det framtida samhället. Huvudsakligt fokus för ASCs forskning om åldrande har att göra med förhållandet mellan livslopp och social förändring. Detta komplexa förhållande analyseras på flera nivåer, från samhället som helhet till individen, och samspelet mellan dessa över tid. Utifrån dessa perspektiv forskar ASC om social ojämlikhet, inklusion och exklusion, att åldras med sjukdom och funktionshinder, såväl som att åldras i olika sociala och fysiska kontexter. Forskning vid ASC om demens bedrivs vid Center for Dementia Research (CEDER) och om ålderism och åldersdiskriminering inom ramarna för “ITN EuroAgeism”.

ASC är involverad i fler större forsknings- och utbildningsnätverk som exempelvis “COST Actions of Ageism and on Old-age Social Exclusion”, “The Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health” (SWEAH) och ‘International, multi-disciplinary, multi-sectoral training network on ageism’ EuroAgeism. ASC har vidare nära anknytning till tidskriften Journal of Aging and Social Change (JASC), vars huvudredaktör finns vid ASC. ASC organiserar ”LiU Interdisciplinary Seminar on Ageing Research” (ISAR), tillsammans med ”Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap” (NIV) vid IKE, LiU.


Om ASC
Visa/dölj innehåll

Forskningsprogram

Tvärvetenskaplig forskning är avgörande för en framgångsrik forskning om åldrande. Vid ASC betonas perspektiv från samhälls- och beteendevetenskap såväl som statskunskap. Forskarna har sin bakgrund i flera akademiska discipliner och integrerar sina perspektiv när de analyserar frågor som har att göra med socialförsäkringssystemet, sociala strukturer, teknologi, ekonomi, geografi, migration, kön, hälsa, och andra områden. För att kunna täcka in alla dessa områden, har ASC initierat forskningssamarbeten med nationella och internationella aktörer inom äldreforskningsområdet.

Forskarna vid ASC använder och utvecklar avancerade metoder och analytiska verktyg inom ramarna för sina respektive traditioner. Kombinationen av avancerade metoder, från statistisk analys till kvalitativa studier, gör det möjligt att bedriva en avancerad forskning vid ASC.

Forskningen vid ASC om äldre och åldrande utgår från relationen mellan livsloppet och sociala förändringar, inom tre breda områden:

• Tematiskt område I: Åldrande och sociala strukturer.
Det ojämlika åldrandet, social integration, social exklusion och förändringar av välfärdssystemet.

• Tematiskt område II: Åldrandet mellan hälsa och sjukdom.
Hälsa, sjukdom, vård, stödbehov vid ett liv med sjukdom

• Tematiskt område III: Åldrandet i ett lokalt sammanhang.
Förändringar av sociala, tekniska och rumsliga kontexter

Länk till Forskningsprogram (pdf)

Doktorandkurser
Visa/dölj innehåll

Den 4 december är sista dagen för att anmäla sig till post graduate-kursen "Life-Course and Old Exclusion" (3 hp). Kursen ges inom ramen för Sweha, Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa.
Se mer information här! 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarstudier och utbildning 
Visa/dölj innehåll

Sedan 2001 har vi ett forskarutbildningsprogram i Äldre och åldrande vars syfte är att utvidga och fördjupa de teoretiska och metodologiska kunskaperna genom en ökad förståelse av åldrande som ett forskningsområde.

Forskarutbildningsprogrammet – Forskarutbildningen sker i nära samspel med pågående forskningsprojekt vid ASC. Målet för forskarutbildningsprogrammet är att utveckla och fördjupa doktorandens kunskaper inom området äldre och åldrande, både vad gäller teorier och metodologi. För att bli antagen till forskarutbildningsprogrammet krävs utmärkta resultat från tidigare studier och en förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Det allmänna kravet för att bli antagen är minst 240 hp från tidigare studier.

Forskarutbildning i äldre och åldrande

Postdoc forskning – Vid sidan om forskarutbildningen finns också en möjlighet för postdoc forskare att utveckla sin akademiska karriär i en inspirerande forskningsmiljö efter en doktorsexamen vid något universitet. ASC deltar också i grundutbildningar vid Linköpings universitet med kurser inom liknande forskningsfält.

Grundutbildningar – Forskare vid ASC bidrar till grundutbildningar vid Linköpings universitet med kurser om äldre och åldrande och social förändring. Under 2018 ger ASC två kurser med start höstterminen:

• Life-course and Social Welfare (15 hp –kurs på engelska)

• Att leva med demens (15 hp)

Fristående kurser vid ASC


Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Kalendarier
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Anknutna

Vid LiU

Christina Samuelsson
Biträdande professor
Linköpings universitet

Charlotte Plejert
Biträdande professor
Linköpings universitet

Ann-Charlotte Nedlund
Universitetslektor
Linköpings universitet

Anna Ekström
Biträdande universitetslektor
Linköpings universitet

Maziar Yazdan Panah
Doktorand
Linköpings universitet

Elin Nilsson
Doktorand
Linköpings universitet

Inom Sverige

Ali Reza Majlesi
Universitetslektor
Stockholms universitet

Ulrika Ferm
Docent
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gunilla Jansson
Professor
Stockholms universitet

Utanför Sverige

Nicole Müller
Professor
University College Cork

Heidi Hamilton
Professor
Georgetown University

Ann-Marie Landmark
Postdoktor
University of Oslo

Gitte Rasmussen
Professor
University of Southern Denmark

Jan Svennevig
Professor
University of Oslo

Camilla Lindholm
Professor
University of Helsinki

Organisation
Visa/dölj innehåll

Följ oss i sociala medier!