Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC)

ASC bidrar med ny kunskap om åldrandet som en social och individuell process i en dynamisk värld, där demografiska förändringar spelar en central roll både i dagens och framtidens samhällen.

Huvudsakligt fokus för ASC:s äldreforskning är förhållandet mellan livslopp och sociala förändringar. Denna komplexa relation analyseras på olika nivåer – från den samhälleliga till den individuella – tillsammans med samspelet mellan nivåerna över tid.

Inom dessa ramar bedriver vi forskning om frågor som exempelvis social ojämlikhet, social inklusion/exklusion, att åldras med ohälsa och funktionshinder, såväl som åldrandet i olika sociala och fysiska sammanhang. Vid ASC bedrivs forskning om demens vid Centrum för demensforskning (CEDER).

Kontakt

Forskning

Forskarutbildning

Fristående kurser

Om ASC

Forskningsprogram

Den forskning som bedrivs vid ASC är tvärvetenskaplig, med speciell betoning på perspektiv från samhälls- och beteendevetenskap. Forskarna vid ASC har sin akademiska bakgrund inom flera olika discipliner, och integrerar sina perspektiv i analysen av forskningsfrågor som har att göra med det sociala välfärdssystemet, social struktur, teknologi, ekonomi, migration, genus, hälsa, funktionsnedsättning, omsorg, geografi, arkitektur, och så vidare. För att kunna bedriva forskning inom dessa områden har ASC initierat vetenskapliga samarbeten med ett stort antal nationella och internationella aktörer inom området äldre och åldrande, och ser fram mot ytterligare samarbeten.

Forskare vid ASC använder och utvecklar metoder och analytiska tillvägagångssätt inom de discipliner som är aktuella. Kombinationen av metoder, från avancerade statistiska analyser till olika former av kvalitativ analys, tillåter nya angreppssätt. ASC utvecklades från Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), som forskade om äldre och åldrande under åren 2009-2016.

Tre områden

Vid ASC studeras åldrandets kulturella, sociala, politiska, hälsomässiga och tekniska konsekvenser och sammanhang i ett föränderligt samhälle inom tre breda områden:

 1. Åldrande och social struktur:
  social ojämlikhet, social inklusion och exklusion och föränderliga välfärdssystem;

 2. Åldrande mellan hälsa och sjukdom:
  hälsa, sjuklighet, vård och omsorg, och att leva med sjukdom;

 3. Åldrande i lokalsamhället:
  förändringar av den sociala, teknologiska och rumsliga miljön.

Forskningsprogram (pdf)

Forskarutbildning

Sedan 2001 finns en forskarutbildning vid ASC om äldre och åldrande.

Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom området äldre och åldrande, vad gäller teori och metodik såväl som valda tillämpningar. 

Postdok forskning

Vid ASC välkomnas postdok-forskare som har en doktorsexamen vid ett svenskt eller utländskt universitet.

Grundutbildning

Forskare vid ASC deltar i grundutbildningsprogram vid Linköpings universitet med kurser om äldre och åldrande. ASC ger också två egna kurser med start höstterminen 2017:

 • Life-course and Social Welfare (kursen ges på engelska), 15 hp
 • Att leva med demenssjukdom, 15 hp

 

Medarbetare

Anknutna

Nyheter

Följ oss på Instagram!

Kalendarier

Relaterat innehåll