Avdelning Socialt arbete (SOCARB)

Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning inom socialt arbete. Ämnet socialt arbete bidrar med kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets villkor och organisering.

Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne och professionellt fält med bredd från lokal till global nivå, över olika samhällssektorer som möter människor under hela livsloppet.

Vid avdelningen ges Socionomprogrammet, Masterutbildning i Socialt arbete, fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildning.

Avdelningens forskningsområden

  • Barn, unga och välfärdens institutioner
  • Äldre
  • Responser på interpersonellt våld
  • Transnationellt socialt arbete
  • Migration
  • Teorivägledd forskning i socialt arbete
  • Välfärdsrätt

Kontakt

Forskning

Utbildning

Tips och idéer till uppsatser?

Uppsatstips socarb
Uppsats-tips

Uppsats-tips

Om du har ett tips eller en idé till en uppsats, lämna gärna det här i formuläret Uppsats-tips och idéer!

Masterutbildning och fristående kurser

Forskarutbildning, forskarskola och uppdragsverksamhet

Medarbetare

Nyheter

Följ oss på sociala medier!

Kalendarier

Relaterat innehåll