Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Tekniska högskolan har i uppdrag att följa upp och utvärdera forskarutbildningen samt verka för ständig kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde.

Sammansättning

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Tekniska högskolan ska bestå av en ordförande, normalt prodekanus vid fakulteten, samt sex övriga ledamöter, som tillhör fakulteten. Dessa ska ha avlagt doktorsexamen. Därutöver finns ersättare som kallas in vid behov. Två företrädare för de forskarstuderande samt personliga ersättare har rätt att ingå i nämnden.

Uppgifter

Nämndens uppdrag är att följa upp och utvärdera forskarutbildningen samt verka för ständig kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde. FUN:s arbetsuppgifter är att föreslå till fakultetsstyrelsen ämnen samt allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom fakultetens ansvarsområde, beakta närmare föreskrifter för tillträde till forskarutbildning, besluta om närmare föreskrifter för utbildningens genomförande samt rutiner för examination, tillgodoräknande, upprättande och uppföljning av individuell studieplan samt besluta om föreskrifter i fakultetens studiehandbok för forskarutbildning. FUN beslutar om tidpunkt för disputation samt utser ordförande, fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd.

Ledamöter

Ordinarie

 • Nicolette Lakemond, ordförande
 • Iryna Yakymenko, IFM
 • Arne Jönsson, IDA
 • Erik G. Larsson, ISY
 • Elin Nyman, IMT
 • Anna Fredriksson, ITN
 • Martin Singull, MAI

Ersättare

 • Kajsa Uvdal, IFM
 • Håkan Johansson, ISY
 • Niklas Rönnberg, ITN
 • Patrik Thollander, IEI

 

Företrädare för forskarstuderande

Personliga ersättare

Selma Mujkic, IEI vakant
Klervie Toczé, IDA vakant

 

Övriga

 • Margareta Johansson, samordnare/mötessekreterare
 • Maria Mitradjieva, utbildningsledare och handläggare

Tekniska högskolan