Doing Research in the Field of Welfare and Rights, 7.5 credits (745A67)

Att forska om välfärd och rättigheter, 7.5 hp

Main field of study

Social Work

Level

Second cycle

Course type

Single subject course

Examiner

Anna Lundberg

Course coordinator

Anna Lundberg

Director of studies or equivalent

Gunilla Petersson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
Single subject course (Half-time, Day-time) Spring 2021 v202114-202123 Swedish Norrköping

Main field of study

Social Work

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Examination

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och samhälle

Books

Bengtsson, Erik, (2020) Världens jämlikaste land? Lund : Arkiv förlag, 2020

ISBN: 9789179243371

Björk, Nina, (2020) Om man älskar frihet : tankar kring det politiska. [Stockholm] : Wahlström & Widstrand, [2020]

ISBN: 9789146236801

Bäckman, Therese, (2013) Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet : för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS. Stockholm : Jure, 2013

ISBN: 9789172235281

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/33427/1/gupea_2077_33427_1.pdf

Dahlstrand, Karl, (2012) Kränkning och upprättelse : en rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Lund : Lunds universitet, 2012

ISBN: 9172673427,14037246

https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4296446/2521106.pdf

Dane, Louise, (2019) Den reglerade invandringen och barnets bästa : barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning. Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 2019

ISBN: 9789177977698,9789177977704

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1343690&dswid=-706

Eneroth, Elisabeth (2014), (2014) Unga på hem för vård eller boende : om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård. Lund : Jure,

ISBN: 9789172235816

Gruber, Sabine & Dahlstedt, Magnus, (2020) Metoder för forskning i socialt arbete : hur, var och varför? Första upplagan Malmö : Gleerups, [2020]

ISBN: 9789151101620

Joormann, Martin. (2019), Legitimized Refugees: A Critical Investigation of Legitimacy Claims within the Precedents of Swedish Asylum Law

https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/62136551/Legitimized_Refugees_PhD_Thesis_Martin_Joormann.pdf

Kindström Dahlin, Moa (2014), (2014) Psykiatrirätt : intressen, rättigheter & principer. Stockholm : Jure

ISBN: 9789172235632

Kristin Luker, Kristin Luker, (2008) Salsa Dancing Into the Social Sciences Harvard University Press

ISBN: 9780674031579,9780674040380

Lundberg, Anna, Spång, Mikael. (2016), (2016) Papperslösa och Hannah Arendts reflektion om rätten att ha rättigheter i Holgersson Helena, Maja Sager och Klara Öberg (red) Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Daidalos, 2016
Sveriges kommuner och landsting. (2017), Mot bättre beslut
Zanderin, Lars, (2004) Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i äldreomsorgen i fyra svenska kommuner : en rättssociologisk studi. Lund : Sociologiska institutionen, Univ.

ISBN: 9172671777,14037246

Articles

Bjereld, Ulf, Marie Demker, and Jonas Hinnfors (1999), Problematiska problem? Om den vetenskapliga problemställningens plats i undervisning och forskning. Statsvetenskaplig tidskrift 102.4 (1999)
Black, Julia (2002), Critical reflections on regulation. Austl. J. Leg. Phil 27 (2002): 1.
Brännström, L., Gundenäs, H., Gustavsson, K. & Wennerhag, M (2004), Det dånar uti rättens krater. Fronesis (14-15), 6-14.
Eleveld, A. (2015), Claiming Care Rights as a Performative Act Law and Critique 2015, 26(1):83-100
Erikson, Robert (2003), Svensk välfärdsforskning. Socialvetenskaplig tidskrift (2003): 2-3.
Gustafsson, H. & Vinthagen, S. (2010) , Rättens rörelser och rörelsernas rätt Tidsskrift for Rettsvitenskap 4/5 2010
Quennerstedt, A. (2013). , Children’s rights research moving into the future–Challenges on the way forward The International Journal of Children's Rights 21(2), 233-247
Schiratzki, J. (2011). , Etik och samtycke i barnforskning. Förvaltningsrättslig Tidskrift 1, 131-146.
Schiratzki, Johanna (2017), Etik och samtycke i barnforskning Förvaltningsrättslig Tidskrift 1, 131-146. SKL (2017)
Smith, Dimity Kingsford (2002), What Is Regulation-A Reply to Julia Black. Austl. J. Leg. Phil. 27 (2002): 37.
Torp, E. (2014). , Forskningsetikens rättsliga reglering Förvaltningsrättslig Tidskrift (1), 191-206

Websites

Uppsala universiet, Etiska riktlinjer vid forskning https://codex.uu.se

Other

Kritikens läge. En intervju av Leila Brännström
Översyn av socialtjänstlagen

Additional literature

Other

SEM1 Seminar 1 U, G 0.5 credits
SEM2 Seminar 2 U, G 0.5 credits
SEM3 Seminar 3 U, G 0.5 credits
SEM4 Seminar 4 U, G 0.5 credits
EXM1 Examination U, G, VG 5.5 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se