Social Work as Profession and Science, 15 credits (745G49)

Socialt arbete som profession och vetenskap, 15 hp

Main field of study

Social Work

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Marie Gustavsson

Course coordinator

Marie Gustavsson

Director of studies or equivalent

Gunilla Petersson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
F7YSC Social Work Programme 1 (Autumn 2018) v201835-201844 Swedish Norrköping o

Main field of study

Social Work

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Social Work Programme

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Inst för samhälls- och välfärdsstudier
745G49 HT18 Socialt arbete som profession och vetenskap, 15 hp (grundkurs) Obligatorisk litteratur Akademikerförbundet SSR. Etik i socialt arbete: Etisk kod för socialarbetare. Stockholm: Akademikerförbundet SSR. Tillgänglig på Internet: https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur Dunk-West, Priscilla (2016). Att bli socialarbetare: en reflekterande vägledning för studenter. Lund: Studentlitteratur. Healy, Lynne M. (2008) Exploring the history of social work as a human rights profession. International social work 51(6): 735-748 Hydén, Margareta, Wiklander, Martin & Östlund, Gunnel) (uppdaterad version 2018) Den reflekterande socionomen. Reflektionspass som pedagogisk metod i socialt arbete. Linköping: Linköpings universitet. (Tillgänglig via Lisam) International Federation of Social Workers (IFSW), The International Association of Schools of Social Work (IASSW), and the International Council on Social Welfare (ICSW). (2012). The Global Agenda for Social Work and Social Development: Commitments to action. Tillgänglig på Internet: http://cdn.ifsw.org/assets/globalagenda2012.pdf Jönson, Håkan. & Harnett, Tove. (2015) Socialt arbete med äldre. Stockholm: Natur & Kultur. (sid. 15–29, tillgängliga via Lisam) Lennéer Axelsson, Barbro & Thylefors, Ingela. (2018) Arbetsgruppens psykologi. 5 [rev.] upplagan. Stockholm: Natur & Kultur. Lindholm, Kerstin. (1993) ”Centralförbundet för socialt arbete, CSA, ett tidigt kvinnoinitiativ” Socionomen, nr 3, s 25–32. Tillgänglig på Internet: http://csa.se/wp-content/uploads/2012/01/CSA_Ett_tidigt_kvinnoinitiativ.pdf Meuwisse, Anna., Svärd, Hans., Sunesson, Sune. & Knutagård. Marcus. (red.) (2016) Socialt arbete: en grundbok. 3 [rev.] upplagan. Stockholm: Natur & Kultur. Regeringskansliet. (2017). Mänskliga rättigheter. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Tillgänglig på Internet: http://www.manskligarattigheter.se/sv Righard, Erica. (2013). Internationellt socialt arbete – Definitioner och perspektivval i historisk belysning. Socialvetenskaplig tidskrift 20(2): 127-146. Tillgänglig på Internet: http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/15742 Svensson, Kerstin, Johnsson, Eva & Laanemets, Leili. (2008) Handlingsutrymme. Om utmaningar i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. Törnquist, Anders. (2004) Storstadssatsningens organisering. Göteborg: Göteborgs stad. (sid. 28–50, tillgängliga via Lisam) OBS! Tillkommer egna valda artiklar. Kompendium Historiska texter i socialt arbete (Distribueras via Lisam, ca 75 sidor) Tillkommer som eget val: En vetenskaplig artikel på engelska i ämnet socialt arbete (med någon av eller alla kategorierna; genus, etnicitet, klass). En skönlitterär bok (som arbetsgruppen tillsammans väljer, förslag ges på Lisam)

No examination details is to be found.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.