Theories of Social and Behavioral Sciences in Social Work, 15 credits (745G58)

Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp

Main field of study

Social Work

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Sofia Nordmark, Karin Osvaldsson Cromdal

Course coordinator

Elin Nilsson, Ulrika Wernesjö

Director of studies or equivalent

Gunilla Petersson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
F7YSC Social Work Programme 2 (Spring 2019) v201914-201923 Swedish Norrköping o
F7YSC Social Work Study Programme 1 (Spring 2019) v201914-201923 Swedish Norrköping o

Main field of study

Social Work

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Social Work Programme
  • Social Work Study Programme

Entry requirements

-

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Inst för samhälls- och välfärdsstudier
Kurslitteraturlista 745G58 VT19 Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp (Grundkurs) Obligatorisk litteratur Ainsworth, M. D. S. and S. M. Bell (1970). "Attachment, Exploration, and Separation: Illustrated by the Behavior of One-Year-Olds in a Strange Situation." Child Development 41(1): 49-67. Andersen, Heine. & Kaspersen, Lars Bo. (red.) (2007) Klassisk och modern samhällsteori. [3:e., utv. & rev. uppl.] Lund: Studentlitteratur. Bourdieu, Pierre. (1989) “Social space and symbolic power”. Sociological Theory, 32(1): 14-24. Carlhed, Carina. (2011). Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskning. Socialvetenskaplig tidskrift 18 (4): 283-300. Forsberg, C, & Thornberg, R 2016, 'The social ordering of belonging: Children’s perspectives on bullying', International Journal Of Educational Research, 78 : 13-23. Foucault, Michel. (2017) Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag. Goffman, Erving. (2014). Totala institutioner – fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor. [4. uppl.] Lund: Studentlitteratur. Gottzén, Lucas. (2014). Jane Addams. I L. Gottzén & U. Lögdlund (red.) Sociologins teoretiker. Malmö: Gleerups. (s. 122-133) Kommer att finnas uppladdad under kursdokument på kursens Lisamsida Helkama, Klaus, Myllyniemi, Rauni, Liebkind, Karmela, Ruusuvuori, Johanna, Lönnqvist, Jan-Erik, Hankonen, Nelli, Mähönen, Tuuli Anna, Jasinskaja-Lahti, Inga & Lipponen, Jukka (2017). Socialpsykologi: en introduktion. Upplaga 2 Stockholm: Liber Hwang, Philip & Frisén, Ann. (2012). ”Utvecklingspsykologi”. I Hwang, Philip, Lundberg, Ingvar & Smedler, Ann-Charlotte (red.) Grunderna i vår tids psykologi. Stockholm: Natur & kultur, ss. 163-218. Hwang, Philip, Frisén, Ann & Nilsson, Björn (2018). Ungdomar och unga vuxna: utveckling och livsvillkor. Första utgåvan Stockholm: Natur & Kultur Jacobsson, K., Thelander, J. & Wästerfors, D. (2010) Sociologi för socionomer. En stående inbjudan. Malmö: Gleerups. Mattsson, Tina (2015). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. [2:a rev. uppl.] Malmö: Gleerup. Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red.) (2013). Perspektiv på sociala problem. 2., omarb. utg. Stockholm: Natur & kultur.’ Michailakis, Dimitris & Schirmer, Werner (2017) Systemiska perspektiv på socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. Nygren, Lennart (2000). “Har socialt arbete en teoretisk kärna?”. I: Meuwisse, Anna; Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red.) Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur & Kultur. Finns uppladdade under kursdokument på kursens Lisamsida Rich Harris, Judith. (1995) “Where is the Child ś Environment? A Group Socialization Theory Development”. Psychological Review, 102(3): 458-489. Sommer, Dion (2008). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. 3. uppl. Malmö: Liber Wennerberg, Tor och Anders Broberg. Artiklar om anknytning ur psykologtidningen. Finns uppladdade under kursdokument på kursens Lisamsida Böcker till bokseminarium Välj endast en! 1. Andersson, Gunvor (2008). Utsatt barndom - olika vuxenliv: ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård. Stockholm: Allmänna Barnhuset (Tillgänglig på Internet: http://www.allmannabarnhuset.se/wp- content/uploads/2013/11/Utsatt_barndom.pdf) 2. Goffman, Alice (2015). Jagade: livet på flykt i en amerikansk stad. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur 3. Lalander, Philip. (2001) Hela världen är din: En bok om unga heroinister. Lund: Studentlitteratur. 4. Lalander, Philip. (2009) Respekt: gatukultur, ny etnicitet och droger. Malmö: Liber. 5. Sernhede, Ove (2007), AlieNation is my Nation. Hiphop och unga mäns utanförskap I det nya Sverige. Stockholm: Ordfront. 6. Skeggs, Beverly (2000). Att bli respektabel: konstruktioner av kön och klass.Göteborg: Daidalos. 7. Sköld, Johanna (2012). Fosterbarnens ö: Prins Carls uppfostringsinrättning och verksamheten på Gålö : 1830-1939. Stockholm: Stockholmia

No examination details is to be found.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.