Welfare law II, 15 credits (745G66)

Välfärdsrätt II, 15 hp

Main field of study

Social Work

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Pia Kjellbom

Course coordinator

Pia Kjellbom

Director of studies or equivalent

Gunilla Petersson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
F7YSC Social Work Programme 3 (Autumn 2019) v201935-201944 Swedish Norrköping o

Main field of study

Social Work

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Social Work Programme

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kurskod: 745G66 termin 3 Välfärdsrätt II, 15 hp (grundkurs) Obligatorisk Litteratur Aktuell lagtext Clevesköld, L .& Thunved, A. (senaste upplagan) Sekretess: handbok för socialtjänsten (senaste uppl.). Stockholm: Wolters Kluwer. Kjellbom, P (2017) ”Ramar eller rättigheter? Om tolkningen av social- tjänstlagens biståndsbestämmelse vid risk för påtvingad avflyttning från bostad”, Retfaerd, nr 3 og 4, 2017, s. 117–131. Kjellbom, P & Lundberg, A (2018) ”Olika rättsliga rum för en skälig levnadsnivå? En rättskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken.” Nordisk socialrättslig tidskrift. Nr: 17-18, s.39-71. Lundgren, L. m. fl. (senaste upplagan) Nya sociallagarna: med kommentarer. Stockholm: Wolters Kluwer. Ryberg Welander, L (senaste upplagan) Socialförsäkringsrätt: om ersättning vid sjukdom Schiratzki, J (senaste upplagan). Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur. Socialstyrelsen (2013) Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen (finns på internet). Socialstyrelsen (2014) Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah. Stockholm: Socialstyrelsen (finns på internet). Socialstyrelsen (2017) Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare. Stockholm: Socialstyrelsen (finns på internet). Socialstyrelsen (2016) Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Stockholm: Socialstyrelsen (finns på internet). Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen (finns på internet). SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (finns på internet). SOSFS 2008:30 Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare (finns på internet). SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (finns på internet). Warnling‐Nerep, W. (senaste uppl) En introduktion till förvaltningsrätten (senaste uppl.). Stockholm: Wolters Kluwer Artiklar, rättsfall, förarbetsmaterial m.m. tillkommer och ska läsas enligt närmare anvisningar under kursens gång.
TEN2 Examination U, G, VG 10 credits
INL2 Exercises U, G 2 credits
OB12 Exercises D 0 credits
SEM6 Exercises U, G 0.5 credits
OB13 Exercises D 0 credits
OB10 Exercises D 0 credits
SEM5 Exercises U, G 0.5 credits
SEM4 Exercises U, G 0.5 credits
OBL7 Exercises D 0 credits
SEM3 Exercises U, G 0.5 credits
SEM2 Exercises U, G 0.5 credits
OBL2 Exercises D 0 credits
SEM1 Exercises U, G 0.5 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.