Swedish as a second language (61-75), 15 credits (93SA51)

Svenska som andraspråk (61-75 hp), 15 hp

Main field of study

Swedish Language

Level

First cycle

Course type

Programme course

Course coordinator

Helena Grönås

Director of studies or equivalent

Lisbeth Hurtig

Main field of study

Swedish Language

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation
Obligatorisk kurslitteratur Avhandling om någon aspekt av svenska som andraspråk (se förslag i särskild bilaga). Handbokslitteraturen om uppsatsskrivande skaffar du när det är dags för dig att skriva uppsats. Egenvald fördjupningslitteratur tillkommer. Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2006). Febe Friberg (red.). Lund: Studentlitteratur. (Lämplig för konsumtionsuppsats). En grammatikbok. Kortfattad uppsatsguide (2010). Sammanställd av Gunnar Gårdemar. Sändes som e-postbilaga till kursdeltagarna. (Produktionsuppsats). Lagerholm, Per (2005). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. (Lämplig för produktionsuppsats). Svenska skrivregler (2000). Utgivna av Svenska språknämnden. Liber. Referens- och metodlitteratur Hallström, Anna & Östberg, Urban (1997). Klara grammatiktest i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur. Hallström, Anna & Östberg, Urban (1999). Svår svenska. Idiom och slang i urval. Lund: Studentlitteratur. Hallström, Anna & Östberg, Urban (2001). Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur. Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger (red) (2004). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Källström, Roger (2012). Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. Musk, Nigel; Wedin, Åsa (red.) (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur. Rehnqvist, Gunilla (2010). Svenska för utländska studenter. Lund: Studentlitteratur. Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Skov, Signe (2014). Att skriva en bra uppsats. Samfundslitteratur och Liber. Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari H. (2010). Den flerspråkiga människan. Lund: Studentlitteratur. (Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare i förskola och tidig grundskola). Wedin, Åsa (2010). Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Lund: Studentlitteratur. Wedin, Åsa; Hedman, Christina (red.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur. Observera att Nationellt centrum för svenska som andraspråk har en nyttig hemsida med nyheter i ämnet och länkar till andra relevanta hemsidor. http://www.andrasprak.su.se/ En annan länk som kan vara användbar går till Centrum för tvåspråkighetsforskning. http://www.biling.su.se/

No examination details is to be found.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se