Thesis at Basis level in Teaching Programme, 15 credits (9VA404)

Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen, 15 hp

Main field of study

No main field of study

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Monica Sandlund

Course coordinator

Monica Sandlund

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2E

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Förslag på litteratur i forskningsmetod Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. Bjurwill, C. (2001). A, B, C och D. Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. Dahmström, K. (1996). Från datainsamling till rapport. Att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur. Ejlertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur . Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. Ely, M. (1994). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur. Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber Ekonomi. Fejes, A. & Thornberg, R. (red). (2009) Handbok i kvalitativ analys. Liber. Florén, Å. & Ågren, H.: Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, Lund 2005. Gullveig Alver, B. & Ørjar, Ø. (1998). Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur. Gustavsson, B. (2003) (red). Metodiskt kunskapande. Lund: Studentlitteratur. Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur & Kultur. Hegelund. S. (2008). Akademisk argumentation. Stockholm: Liber. Jacobsen, J. K. (1993). Intervju. Konsten att lyssna och ställa frågor. Lund: Studentlitteratur. Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. Johannessen, A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. Johansson, B. & Svedner, P.O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget. Kolsgård, S., Kvarnström, L. & Strömbäck, L. (2011). Att skriva uppsats: handbok för uppsatsskrivande i historia. (6., revid. uppl.) Linköping: Enheten för historia, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Kullberg, B. (1996). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys. Exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. Närvänen, A-L. (1999). När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur. Olsson, H. &. Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber AB. Patel, R. & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. Pedagogisk Forskning i Sverige (2003). vol 8, nr 1-2. Pramling, I. & Doverborg, E. (2000). Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer. Liber. Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2002). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber Ekonomi. Rönnerman, K. (1998). Utvecklingsarbete - en grund för lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. Starrin, B. & Svensson, P-G. (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. Starrin, B., Larsson, G., Dahlgren, L. & Styrborn, S. (1991). Från upptäckt till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber Tough, J. (1976). Att samtala med barn. Stockholm: Rabén & Sjögren. Trost, J. (2001). Enkätboken (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. Trost, J. (2002). Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur. Widerberg, K. (1995). Att skriva vetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Wärneryd, B. (1990). Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Ödman, P-J. (2007). Tolkning och förståelse. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Övrig litteratur SAOL Svenska Akademins ordlista Svenska skrivregler Svensk handordbok Synonymordbok
UPS1 Thesis U, G, VG 15 credits
RESP Respondent U, G 0 credits
OPPO Opponent U, G 0 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se