Professionsspråk: Franska: Franska inför utbytesstudier, 7.5 hp (701G02)

Profession Language: French: French for exchange studies, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig huvudsakligen till studenter som planerar en utlandsvistelse i ett fransktalande land, exempelvis inom Erasmusprogrammet.  Det centrala innehållet i kursen är att du som student förbereder dig språkligt och kulturellt på olika sätt inför din vistelse i landet. Innehållet är delvis individanpassat såväl fokus- som nivåmässigt för att motsvara dina behov. Delar av kursen består av organiserade möten med fransktalande utbytesstudenter i syfte att skapa en gemensam mötesplats för utbyte av språkliga och kulturella erfarenheter.

Huvudområde

Franska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Julien Renard, Gwenaelle Clairet

Kursansvarig

Julien Renard, Gwenaelle Clairet

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Kvällstid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt 
Franska 3 
eller   
Franska steg 3 
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för Engelska B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och diskutera aktuella samhällsfrågor i den fransktalande världen utifrån ett kontrastivt perspektiv
  • beskriva och analysera den egna situationen som blivande utbytesstudent vid ett fransktalande universitet
  • på franska diskutera språkliga och kulturella möten utifrån ett interkulturellt perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika aktuella teman relaterade till det franska samhället och studiefrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av lektioner, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D
  • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG
  • muntlig redovisning i grupp med skriftligt underlag, betygsskala: UV
  • individuell muntlig redovisning med skriftligt underlag, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på alla moment, för Väl godkänt betyg krävs även VG på den individuella muntliga redovisningen med skriftligt underlag. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBL1 Seminarier D 0 hp
MUN6 Muntlig redovisning med skriftligt underlag 2 U, G, VG 4 hp
MUN5 Muntlig redovisning med skriftligt underlag 1 U, G, VG 2 hp
MUN4 Muntlig redovisning : RED U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se