Tysk affärskultur och näringsliv, 7.5 hp (704G07)

German Business Culture and Business, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Är du intresserad av den tyska ekonomin eller t.o.m. funderar på att etablera din företagsidé i Tyskland? Då är denna kurs precis rätt för dig och ger grundläggande kunskaper i både tysk affärskultur och näringsliv. 

Genom muntlig och skriftlig träning av olika sorters affärskommunikation ökar du ditt sätt att prata tyska i professionella sammanhang samtidigt som du lär dig olika kulturella mönster i både teori och praktik. Kursen ger dig även en inblick i några specifika drag av den tyska ekonomin och dess framgångsfaktorer. 

Kursen ges helt både på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Undervisningsspråk är tyska. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Kontaktinformation

Christoph Röcklinsberg

Marie Ekström Lorentzon

Sofia Meinhold, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 v202234-202303 Tyska Ortsoberoende
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 3 (HT 2022) v202234-202303 Tyska Ortsoberoende v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Tyska 3
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • på tyska redogöra för och reflektera kring grundläggande ekonomiska och affärskulturella aspekter av tyskt näringsliv
  • identifiera och analysera möjligheter och svårigheter som tyskt näringsliv och kulturen innebär för en svensk affärsutvecklare/investerare
  • diskutera konkreta fall och situationer som ett svenskt företag ställs inför när det opererar på den tyska marknaden

Kursinnehåll

I kursen behandlas tysk affärskultur och tyskt näringsliv.

Problem som kan uppkomma när olika kulturer samarbetar studeras. Vidare diskuteras olika betraktningsverktyg som kan brukas för att närma sig och förstå tysk affärskultur och ledarstil under situationer såsom t.ex. förhandling, projektledning, avtalsbildning och beslutsfattande. Ekonomiska och affärsmässiga frågeställningar kring handel, företags finansiella och juridiska omgivning, konkurrens och marknader, sysselsättning och arbetsliv i Tyskland, för att lyfta fram olika aspekter av  företagsetablering i Tyskland tas upp.

Huvudskillnaderna mellan Tyskland och Sverige i frågan om företagande och affärsutövande belyses och diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och  fallstudier. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk är tyska

Examination

Kursen examineras som följande:

  • individuell muntlig tentamen, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
  • skriftligt projekt med muntlig framställning, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på 50 % av högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
MUNT Muntlig tentamen U, G, VG 2.5 hp
ASSI Skriftlig uppgift U, G, VG 2.5 hp
PROJ Etableringsprojekt med muntlig framställning och skriftligt underlag U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se