Frankrikes ekonomi, 7.5 hp (704G11)

French Economy, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Vill du veta mera om Frankrikes ekonomi och samtidigt utveckla din kommunikativa förmåga att prata på franska? Då är denna kurs rätt för dig. 

Du lär dig att lyssna, diskutera och reflektera över olika national- och företagsekonomiska aspekter av det aktuella Frankrike och utvecklar på så vis din kommunikativa förmåga i professionsspråk på franska med inriktning mot ekonomi. 

Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Undervisningsspråk är franska. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Kontaktinformation

Christoph Röcklinsberg

Marie Ekström Lorentzon

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202203 Franska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2021 v202134-202203 Franska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Franska 3
eller
Franska steg 3
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för svenska)

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i professionsspråk med inriktning mot ekonomi. Detta görs i ett sammanhang där studenten ut-vecklar grundläggande färdigheter och kunskaper genom att diskutera och reflektera över olika ekonomiska aspekter av det aktuella Frankrike.

Efter avslutat kurs ska den studerande kunna

• Behärska relevant terminologi inom det ekonomiska området på franska

• Redogöra för Frankrikes ekonomiska ställning i världen

• Beskriva och analysera olika nationalekonomiska aspekter gällande Frankrike

• Beskriva och analysera olika företagsekonomiska aspekter gällande Frankrike

• Analysera Frankrikes ekonomiska förutsättningar idag och framöver

 

Kursinnehåll

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i professionsspråk på franska med inriktning mot ekonomi. Detta görs i ett sammanhang där stu-denten utvecklar grundläggande färdigheter och kunskaper genom att diskutera och reflektera över olika national- och företagsekonomiska aspekter av det aktuella Frankrike.  

 

Kursen består av olika moment under vilka studenterna aktivt behandlar ekonomiska frågeställningar, samt reflekterar över dess tillämpning på Frankrike och dess aktuella ekonomiska utveckling.  

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk är franska.

Examination

Kursen examineras som följande:

• Skriftlig tentamen (2,5hp)

• Skriftlig uppgift/analys i form av PM med antigen företagsekonomisk eller nationalekono-misk inriktning (2,5hp)

• muntlig framställning med skriftligt underlag (2,5hp)

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på två av de tre ovannämnda momenten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TENT Skriftlig tentamen U, G, VG 2.5 hp
ASSI Skriftlig uppgift - företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning U, G, VG 2.5 hp
MUNT Muntlig framställning med skriftligt underlag U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se