Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp (704G29)

Chinese for Professional Purposes - Continuation course in written proficiency, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Har du lärt dig grunderna i skriven kinesiska och vill utveckla dina färdigheter så att de blir användbara i yrkeslivet?

Den här kursen riktar sig till de som läst motsvarande steg 3 på gymnasiet (ungefär 300 timmar) och syftar till att utveckla skriftliga färdigheter som är användbara inom yrkeslivet. Kursens upplägg fokuserar på kommunikativa övningar och praktisk språkfärdighet. 

Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Kontaktinformation

Christoph Röcklinsberg

Marie Ekström Lorentzon

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202203 Engelska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2021 v202134-202203 Engelska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kinesiska steg 3 eller motsvarande
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för helheten och viktiga detaljer i enkla texter i yrkessammanhang
  • redogöra för fakta och uttrycka åsikter i tydlig och sammanhängande skrift med tecken, ord och enkla meningar i yrkessammanhang
  • tillämpa strategier för att lösa kommunikativa problem och förbättra interaktionen i enkel, skriftlig kommunikation
  • redogöra för kulturella företeelser av vikt för skriftlig kommunikation i professionella sammanhang

Kursinnehåll

I kursen behandlas skriftlig kinesiska med fokus på språk som kan användas i yrkeslivet.

I kursen utvecklas språket för användning i professionella sammanhang, till exempel affärsresor, företagsmöten, kundkontakter, akademiska förbindelser och andra professionella utbyten.

I kursen berörs även kulturella företeelser som kan påverka kommunikationen i professionella sammanhang, till exempel etikett och artighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska och kinesiska

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UV
  • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga moment.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEMI Aktivt deltagande i seminarier U, G, VG 1 hp
UPPG Individuella inlämningsuppgifter U, G, VG 3 hp
TENT Individuell skriftlig tentamen U, G, VG 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se