Logik och filosofisk instrumentkurs, 7.5 hp (705G03)

Logic and Instruments in Philosophy, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen utgör en introduktion till filosofiska verktygen argumentationsanalys, begreppsanalys och logik. Kursen ger förutsättningar för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på att förbereda för ett kritiskt förhållningssätt med hjälp av dessa verktyg. Dess specifika uppgift är att studenten skall öva sig i att läsa, ta till sig och att hantera argument i några av de områden som är centrala för filosofin. I logikdelen av kursen får studenten arbeta med att genomföra och avläsa enklare logiska formaliseringar i sats- och predikatlogik samt att kontrollera giltigheten i satslogiska slutledningar.

Huvudområde

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202209-202213 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och använda några utvalda nyckelbegrepp inom filosofi
  • översätta och härleda i satslogik och predikatlogik
  • tillämpa filosofisk begreppsanalys och argumentationsanalys i tal och skrift.

Kursinnehåll

Kursen utgör en introduktion till filosofiska verktygen argumentationsanalys, begreppsanalys och logik. I kursen förbereds för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på ett kritiskt förhållningssätt med hjälp av dessa verktyg. Dessutom ingår att läsa, ta till sig och att hantera argument i några av de områden som är centrala för filosofin. En central del av kursen är att dessa verktyg och instrument inte bara lärs ut teoretiskt, utan även i praktiken. I logikdelen av kursen arbetas med att genomföra och avläsa enklare logiska formaliseringar i sats- och predikatlogik samt att kontrollera giltigheten i satslogiska slutledningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och genom aktivt deltagande vid seminarier.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

OBL1 Seminarier D 0 hp
HEM1 Hemtentamen U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se