Hållbarhet, miljö och social förändring, 15 hp (709G09)

Sustainability, environment and social change, 15 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Harald Rohracher

Kursansvarig

Darcy Parks

Studierektor eller motsvarande

Wiktoria Glad
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 3 (HT 2018) v201934-201943 Svenska Linköping o
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 3 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping o
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 3 (HT 2019) v201934-201943 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera hållbarhets- och miljöproblem inom samhällsplaneringens områden
- redogöra för och diskutera teoretiska perspektiv på hållbarhet, miljö och social förändring
- diskutera och kritiskt granska hur olika aspekter av hållbarhet kan integreras i samhällsplanering
- redogöra för olika konsekvenser hållbarhets- och miljöproblem har för samhället
- redogöra för och diskutera olika förslag till lösningar i hållbarhet och miljöproblem

Kursinnehåll

Kursen fokuserar vad hållbarhet, miljö och social förändring innebär inom olika samhällssektorer och vetenskapliga inriktningar. Olika dimensioner av hållbarhet behandlas och hur de kan integreras med varandra. Kursen visar på olika perspektiv på förslag till lösningar, t ex vetenskapliga perspektiv, sektorsperspektiv, offentlig sektor, privat sektor, internationella perspektiv. Studenterna övar kritisk granskning av olika förslag på lösningar utifrån olika perspektiv

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av övningar, exkursioner, föreläsningar, litteraturseminarier och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en salstentamen, aktivt deltagande i datorlaborationer, praktiska övningar och litteraturseminarier samt skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för Tema
Kurslitteratur finner du under fliken Övriga dokument
FÄLT Studiebesök till Linköpings kommun U, G 0 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier, litteraturseminarier och datalabb U, G 5 hp
OPPO Opponering av skrivuppgift på examinationsseminarium U, G 0.5 hp
RED1 Muntlig redovisning av exploativ gruppuppgift U, G 1.5 hp
TEN1 Salstentamen U, G, VG 3 hp
UPG1 Skrivuppgift U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se