Samtida teorier och praktik i samhällsplanering, 15 hp (709G10)

Contemporary theories and practice in community planning, 15 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristina Trygg

Kursansvarig

Kristina Trygg

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 4 (VT 2019) v201904-201913 Svenska Linköping o
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 4 (VT 2020) v202004-202013 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och jämföra nutida planeringsteorier samt relatera dessa till den historiska utvecklingen av samhällsplaneringens idéer
- redogöra för hur teoretisk kunskap tar sig uttryck i utformning av planer och städer inom dagens planeringspraktik
- tillämpa och identifiera olika metoder och verktyg inom planeringsprocesser
- söka i databaser och identifiera relevanta vetenskapliga artiklar
- genomföra och försvara ett projektarbete med inriktning mot teori och praktik inom samhällsplanering

Kursinnehåll

Kursen behandlar de teoretiska strömningar som präglat de senaste årtiondena på djupet samt blickar framåt kring idéer och visioner om städers och landsbygds utveckling. Fokus ligger på att förstå teoriernas utveckling och hur teorierna kan omsättas i den praktiska planeringen. Internationella teoretiska exempel från regioner med olika ekonomiska förutsättningar kommer inkluderas för att få in alla dimensioner av hållbarhet. Vidare kommer verktyg och modeller som används inom planeringspraktiken behandlas. Kursen avslutas med genomförande av ett vetenskapligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier, datorlaborationer och exkursioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, labb-PM, genomförande av ett projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier och exkursioner. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBL1 Obligatoriska seminarier U, G 4.5 hp
UPG1 Skriftlig redovisning U, G, VG 5 hp
OBL2 Obligatoriska seminarier U, G 3.5 hp
LAB1 Laboration U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se