Praktik med planeringsprojekt, 15 hp (709G11)

Internship with planning projects, 15 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dick Magnusson

Kursansvarig

Dick Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 3 (HT 2018) v201844-201903 Svenska Linköping o
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 3 (HT 2019) v201944-202003 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i samhällsplanering

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- interagera och kommunicera med yrkesverksamma inom samhällsplaneringens arbetsområden
- utvärdera sitt arbete i samhällsplanering och dra slutsatser av utvärderingen
- praktiskt inhämta och bearbeta relevant kunskap till ett projekt
- tillämpa teorier, begrepp, modeller, digitala verktyg och vetenskapliga källor

- avgränsa ett problemområde  
- presentera och kritiskt granska projektrapporter

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktik inom samhällsplanering och projektarbete. I kursen fokuseras arbetet med samhällsplanering i olika organisationer och yrkesrollen som samhällsplanerare i olika verksamheter. Den studerande övar sig i att medverka i arbetsområden inom samhällsplanering. I samarbete med en organisation planerar, genomför och utvärderar den studerande ett arbetsområde i samhällsplanering. Den studerande utvärderar resultatet och eget behov av ytterligare kunskap inom samhällsplanering. Den studerande övar sig i att använda relevanta teorier, begrepp, modeller, digitala verktyg och arbeta med vetenskapliga källor. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datorlaborationer, praktik och handledning. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt arbete och muntliga presentationer. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i  seminarier, laborationer och i praktiken. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LITT Litteraturseminarium U, G, VG 1.5 hp
MUNT Muntlig opposition U, G, VG 1.5 hp
PRA1 Praktik U, G 7 hp
PROJ Projektarbete U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.