Fältstudier - Städer och urban planering, 7.5 hp (709G12)

Field courses - Citys and urban planning, 7.5 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristina Trygg

Kursansvarig

Kristina Trygg

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 5 (HT 2019) v201934-201938 Svenska Linköping v
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 5 (HT 2019) v201934-201938 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i samhällsplanering och att gällande tröskelregler är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och diskutera stadsutveckling, planeringsideologier och planering med fokus på städer och regioner utanför Sverige.
- formulera, undersöka och kommunicera samhällsplanering. 
- genomföra och presentera fältstudier i en europeisk stad eller region.
- analysera urban planering i praktiken utifrån aktuell forskning.
- jämföra planeringskontexter mellan undersökt fall och svenska plansystemet
- kritiska granska och diskutera vetenskapsteorier, modeller och begrepp inom samhällsplanering.

Kursinnehåll

Fältstudier innebär att genomföra en gemensam fältresa i en utvald stad eller region utanför Sverige. Kursen innehåller ca en vecka lång fältkurs vilken kommer att förberedas under övningar och seminarier. En central del av kursen är att undersöka och presentera i fält. Efter fältkursen sker analys, sammanställning och presentation. Kursen behandlar aktuell forskning och planeringsteorier i en verklig kontext. Kursen behandlar stadsutveckling och planeringsideologier i en stad eller region utanför Sverige. Studieobjekt väljs och beslutas om av kursledning innan kursstart.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning, seminarier och övningar samt fältarbete med exkursioner och studiebesök. Individuella skriftliga och muntliga uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i fältresa och i seminarier, skriftliga arbeten, inlämningsuppgift och muntlig redovisning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

                    

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Examination U, G, VG 5.5 hp
FÄLT Fältkurs/exkursion U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.