Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredning och forskningsstudier II, 9 hp (709G14)

Scientific perspectives and methods in investigations and research studies II, 9 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lisa Guntram

Kursansvarig

Lisa Guntram

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 6 (VT 2020) v202004-202009 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt Matematik 3b73c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6

eller

Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B (områdesbehörighet A4/4)

samt minst 105 hp godkända från kandidatprogrammet i Samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- analysera olika vetenskapliga traditioner, metodologier och vetenskapsteorier. 
- reflektera och kritiskt granska vetenskapsteorier och metoder.
- självständigt urskilja, formulera och värdera olika vetenskapliga kunskapssyner  
- analysera och problematisera planeringsforskning/planeringsteori utifrån ett vetenskapligt perspektiv  
- söka och kritiskt bedöma information för att kunna analysera och lösa planeringsproblem
- identifiera och reflektera över forskningsetiska problem och normer inom forskning
- beskriva och kommunicera vetenskapsteorier och metoder.

Kursinnehåll

Kursen är en fortsättning på ”Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredningar och forskningsstudier I” och i kursen fördjupas kunskaper i att arbeta med vetenskapsteoretiska metoder och vetenskapliga kunskapssyner. Kursen behandlar samhällsvetenskaplig idéhistoria och dess vetenskapsteoretiska grunder och metoder på en fördjupad nivå. Kursen ger en fördjupad kunskap om, både inom tidigare delkurs redan behandlade och ytterligare, metoder för insamling, bearbetning och presentation av information i planeringsteoretiska undersökningar. I kursen utförs även övningar för tillämpning av och kritisk reflektion kring ett antal av studenterna själva valda metoder och vetenskapsteorier, där reflektion kring etiska aspekter ingår. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter, muntlig redovisning samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
MRE1 Skriftlig inlämning U, G 1 hp
STN1 Skriftlig tentamen U, G, VG 6 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se