Projektarbete, 7.5 hp (709G15)

Projectwork, 7.5 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Hannah Grankvist

Kursansvarig

Hannah Grankvist

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 4 (VT 2020) v202019-202023 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 

samt

Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6

eller 

Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B (Områdesbehörighet A 4/4)

samt

45 hp godkända inom kandidatprogrammet i samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera och genomföra ett skriftligt arbete inom samhällsplanering utifrån givna tids- och resursramar
- välja, använda och skriftligt redovisa en för projektarbetet relevant metod
- sammanställa, analysera och kommunicera insamlat empiriskt resultat
- kritiskt granska och diskutera andra vetenskapliga arbeten.

Kursinnehåll

Projektarbetet är ett mindre vetenskapligt arbete med tydlig yrkesrelevans utifrån frågeställningar, teorier och metoder centrala för ämnet samhällsplanering, Tyngdpunkten i arbetet ligger på metodförtrogenhet, dvs att kunna välja, använda och argumentera en för arbetet relevant metod samt att förstå olika vetenskapliga metoders begränsningar. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning, seminarier och föreläsningar. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom projektarbets-PM och det skriftliga projektarbetet som företrädesvis genomförs i par, framställning och försvar av projektarbete samt opposition på en annat students projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBL1 Projektarbetes-PM seminarium och projektarbetsseminarium U, G, VG 2.5 hp
PRO1 Projektarbete U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.