GIS inom samhällsplanering, fördjupning, 7.5 hp (709G16)

GIS in Social planning, 7.5 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dick Magnusson

Kursansvarig

Dick Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 5 (HT 2019) v201949-202003 Svenska Linköping v
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 5 (HT 2019) v201949-202003 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i samhällsplanering samt att dom särskilda tröskelregler som finns i programmet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa GIS på planeringsrelaterade fall inom praktik och forskning
- tillämpa GIS-applikationer
- självständigt selektera, producera och bearbeta geografiska data 
- presentera GIS-relaterade planeringsproblem genom analys och visualisering

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på relationen mellan GIS och dess praktiska användning inom samhällsplanering. Föreläsningar om exempelvis praktiska planeringsutmaningar kommer varvas med laborationer med fokus på exempelvis raster-analyser och förändringskartering. Olika användningsområden, såsom översvämningsrisker, medborgarcentrerad GIS och förenklade webbaserade GIS-applikationer kommer behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av fdatorlaborationer, datorbaserade övningar och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på laborationer, skriftliga uppgifter såsom laborations-PM, projektrapport samt muntlig presentation.Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Övrigt

Litteraturlista finner du under fliken Övriga dokument.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.