Samhällsplaneringens profession, 6 hp (709G18)

Urban and spatial planning profession, 6 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dick Magnusson

Kursansvarig

Dick Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 6 (VT 2020) v202020-202023 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt

Matematik 3b/3c, SAmhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6

eller 

Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B (Områdesbehörighet A4/4)

och minst 105 hp godkända hp från kandidatprogrammet i Samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för samhällsplaneringens centrala och aktuella utmaningar och samhällsplanering som kompetensområde.
- beskriva dem egen professionella identitet som samhällsplanerare; egna styrkor, svagheter och utvecklingspotential.
- redogöra för olika forskningsmetoder och verktyg som används inom samhällsplanering, motivera när och hur de kan appliceras inom samhällsplaneringen samt värdera sin egen förmåga att använda dem.
- redogöra för olika metoder att planera och driva projekt, processer och hantera konflikter inom samhällsplanering, motivera när och hur de kan appliceras inom samhällsplaneringen samt värdera sin egen förmåga att använda dem.
- beskriva vad som kännetecknar ett etiskt förhållningssätt inom samhällsplanering.

Kursinnehåll

Under kursen ställer studenterna samman kunskap och färdigheter från tidigare kurser för att systematiskt kunna värdera den egna förmågan att: beskriva samhällsplaneringens utmaningar, forskningsmetoder och verktyg som används inom samhällsplanering, och metoder och verktyg för att driva projekt, processer och hantera konflikter inom samhällsplaneringen. Baserat på dessa värderingar och studenternas egna erfarenheter från praktisk samhällsplanering beskriver studenterna sin professionella identitet som samhällsplanerare. Studenterna möter tänkbara arbetsgivare inom samhällsplaneringens olika områden och reflekterar kring etiska överväganden inom samhällsplaneringen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar, studiebesök och workshops. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer och skriftiga arbeten. Deltagande i framläggningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Skriftlig redovisning U, G, VG 2.5 hp
REDO Muntlig presentation U, G, VG 2 hp
OBL1 Seminarier U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se