Magisterkurs i engelska, 60 hp (711A03)

Master's Course in English, 60 credits

Kursbeskrivning

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Två fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i teori och metod samt akademiskt skrivande på avancerad nivå. Fyra fördjupningskurser ingår i ämnet engelskas uppsättning av delkurser inom engelsk språk- och litteraturvetenskap.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Godkänd Engelska grundkurs 30hp
  • Godkänd Engelska fortsättningskurs, 30hp
  • Engelska fördjupningskurs 30hp varav 22,5hp godkända
  • Godkänd svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för centrala begrepp och inriktningar inom engelsk språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- med djup förståelse och ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk språk- och/eller litteraturvetenskap,
- söka aktuell forskning inom engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- tolka och kritiskt värdera aktuell forskning utifrån såväl gällande teoretiska och metodologiska ansatser som vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner,
- kritiskt jämföra och tillämpa ett urval språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga planera och genomföra en kvalificerad och samhällsrelevant studie inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap,
- använda relevant forskning för att utveckla och problematisera en egen forskningsbar frågeställning,
- på ett vetenskapligt godtagbart sätt utvärdera och argumentera för egna val, med hänsyn tagen till teoretiska, metodologiska och forskningsetiska överväganden,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- genomföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete, med avseende på både innehåll och form, samt leda en vetenskaplig diskussion om detsamma,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk,
- på klar och tydlig situationsanpassad engelska, muntligt diskutera egna slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Delkurs 3: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 4, 7,5 hp
Delkurs 5, 7,5 hp
Delkurs 6, 7,5 hp
Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp

Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Delkursen behandlar ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv. Studenten söker efter aktuell forskning som representerar dessa, samt tolkar och utvärderar dem med utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning.

Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Studenten utvecklar sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap, dels genom en egen skrivuppgift på engelska inom ett av dessa områden.

Delkurs 3: Tillämpad teori och metod 7,5 hp
Studenten väljer i samråd med examinator någon eller några språk- eller litteraturvetenskapliga teorier och metoder att fördjupa sig i.

Delkurs 4, 5 och 6 väljs ur det befintliga utbudet delkurser på avancerad nivå inom ämnet Engelska vid LiU eller annat lärosäte. Delkurser kan även väljas ur ämnet Engelskas uppsättning av färdiga läskurser och instuderas på egen hand. Läskurserna kan också sättas samman individuellt i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning.

Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp
Utifrån språk- eller litteraturvetenskapliga frågeställningar utför studenten en fördjupad, självständig forskningsuppgift inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap. Till grund för arbetet ligger teorier och metoder med anknytning till arbetets forskningsområde. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett seminarium där det också ingår att sammanfatta, analysera, bedöma och diskutera ett annat självständigt arbete än det egna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, enskild handledning och självstudier.

Examination

Delkurserna examineras muntligt, muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter och hemtentamen. Examination av det självständiga arbetet sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
AT11 Applied Theory & Method 1: Translation Studies U, G, VG 5 hp
AT12 Applied Theory & Method 2: History of English U, G, VG 5 hp
AT13 Applied Theory & Method 3: Critical Engagements U, G, VG 5 hp
AT14 Applied Theory & Method 4: Writers & Contexts U, G, VG 5 hp
AT15 Applied Theory & Method 5: Varieties of English U, G, VG 5 hp
AT16 Applied Theory & Method 6: Writers & Critics U, G, VG 5 hp
AT17 Applied Theory & Method 3: Critical Engagements U, G, VG 4 hp
AT18 Applied Theory & Method 3: Critical Engagements U, G, VG 3.5 hp
ATM1 Applied Theory & Method 1: Translation Studies U, G, VG 2.5 hp
ATM2 Applied Theory & Method 2: History of English U, G, VG 2.5 hp
ATM3 Applied Theory & Method 3: Critical Engagements U, G, VG 2.5 hp
ATM4 Applied Theory & Method 4: Writers & Contexts U, G, VG 2.5 hp
ATM5 Applied Theory & Method 5: Varieties of English U, G, VG 2.5 hp
ATM6 Applied Theory & Method 6: Writers & Critics U, G, VG 2.5 hp
ATM7 Applied Theory & Method 7: Interaction Analysis U, G, VG 2.5 hp
AWR1 Academic Writing: Litteraturvetenskap U, G, VG 2.5 hp
AWR2 Academic Writing: Språkvetenskap U, G, VG 2.5 hp
AWRX Academic Writing: Hemtentamen U, G, VG 2.5 hp
CEEX Critical Engagements U, G, VG 7.5 hp
HOEM History of English: Empirisk studie U, G, VG 2.5 hp
HOEX History of English: Hemtentamen U, G, VG 5 hp
LANG Language & Language Theory: Hemtentamen U, G, VG 2 hp
LING Linguistic Method: Seminarier och skriftl inlämn U, G, VG 2 hp
LIT1 Literary Theory & Method 1: Seminarier och skriftl inlämn U, G, VG 1.5 hp
LIT2 Literary Theory & Method 2: Seminarier och skriftl inlämn U, G, VG 2 hp
RCEX Reading Course: Muntlig och/eller skriftlig tentamen U, G, VG 7.5 hp
THES Magisteruppsats U, G, VG 15 hp
TSSE Translation Studies: Seminarier och skriftliga inlämningar U, G, VG 2.5 hp
TSX1 Translation Studies 1: Hemtentamen U, G, VG 2.5 hp
TSX2 Translation Studies 2: Hemtentamen U, G, VG 2.5 hp
WCEX Writers & Contexts U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se