English. Translation, advanced level, 7.5 hp (711A11)

English. Translation, advanced level, 7.5 credits

Kursbeskrivning

I denna kurs befäster och fördjupar studenten sin språkfärdighet genom att översätta olika texttyper så som vardagssamtal, sakprosa, skönlitteratur och poesi. Genom att läsa om och diskutera översättningsteoretiska inriktningar och ansatser får studenten också en fördjupad förståelse för översättning som process och produkt. Kursen kan ingå i Magisterkurs i engelska, 60 hp.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202143 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov.
  • Svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- översätta olika texttyper till engelska och visa förtrogenhet med stilistiska drag,
- redogöra för centrala teoretiska begrepp inom översättningsvetenskap,
- kritiskt jämföra viktiga inriktningar inom översättningsvetenskap,
- självständigt tillämpa och analysera översättningsvetenskaplig teori och metod,
- utveckla en forskningsbar frågeställning och med hjälp av denna utföra en avgränsad översättningsvetenskaplig undersökning,
- konsekvent följa vedertagen språkvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.

Kursinnehåll

I denna kurs befäster och fördjupar studenten sin språkfärdighet genom att översätta olika texttyper så som vardagssamtal, bruksanvisningar, skönlitteratur och poesi. Genom att läsa om och diskutera översättningsteoretiska inriktningar och ansatser samt anpassa dessa till olika översättningssituationer får studenten också en fördjupad förståelse för översättning som process och produkt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av förberedda seminarier och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom hemtentamen och framläggande av en självständig och avgränsad skriftlig undersökning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TSX2 Translation Studies 2: Hemtentamen U, G, VG 2.5 hp
TSX1 Translation Studies 1: Hemtentamen U, G, VG 2.5 hp
TSSE Translation Studies: Seminarier och skriftliga inlämningar U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se