Engelska, Academic Writing, avancerad kurs, 7.5 hp (711A12)

English. Academic Writing, advanced level, 7.5 credits

Kursbeskrivning

I kursen utvecklar studenten sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap, dels genom en egen skrivuppgift på engelska inom ett av dessa områden. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202144-202203 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov.
  • Svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- söka aktuell forskning inom engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- tolka och kritiskt värdera aktuell forskning med tonvikt på vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner,
- kritiskt jämföra ett urval språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- självständigt utforma en egen forskningsbar frågeställning,
- skriva centrala avsnitt i vetenskaplig text i enlighet med vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur, citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk,
- genomföra en kritisk granskning av vetenskapliga arbeten med avseende på både innehåll och form.

Kursinnehåll

I kursen utvecklar studenten sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt. Detta uppnås dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap, dels genom en egen skrivuppgift på engelska inom ett av dessa områden. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självstudier.

Examination

Kursen examineras muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter inklusive en avslutande självständig skrivuppgift. Examination av den självständiga skrivuppgiften sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
AWRX Academic Writing: Hemtentamen U, G, VG 2.5 hp
AWR2 Academic Writing: Språkvetenskap U, G, VG 2.5 hp
AWR1 Academic Writing: Litteraturvetenskap U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se