Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs, 7.5 hp (711A15)

English, Linguistic and Literary Theory and Method, advanced level, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska perspektiv, begrepp och metoder. Studenten söker efter, tolkar och utvärderar aktuell forskning som representerar dessa, med utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov
  • Godkänd svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- med djup förståelse och ur olika perspektiv genomlysa kunskaper i engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- söka aktuell forskning inom engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- tolka och kritiskt värdera aktuell forskning utifrån gällande teoretiska och metodologiska ansatser,
- redogöra för och kritiskt jämföra ett urval språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv. Studenten söker efter aktuell forskning som representerar dessa, samt tolkar och utvärderar dem med
utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter samt hemtentamen. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

LIT2 Literary method and theory 2 U, G, VG 2 hp
LIT1 Literary method and theory 1 U, G, VG 1.5 hp
LING Linguistic method U, G, VG 2 hp
LANG Language and language theory U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se