Engelska 2, fortsättningskurs, 30 hp (711G25)

English 2, 30 credits

Kursbeskrivning

I kursen Engelska 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om det engelska språket och om kultur i det engelskspråkiga området. Kursen är uppdelad i två huvudsakliga block, ett vars syfte är att förbättra dina egna kunskaper i det engelska språket och ett vars syfte är att öka din kunskap om engelskspråkig kulturhistoria och litteratur. Inom de två delkurser som fokuserar på din språkliga utveckling ges du möjlighet att öva både på översättning och på att tala, läsa och skriva i olika formella och informella sammanhang. Där får du också fördjupa kunskapen om språkvetenskapliga begrepp och metoder och dessutom får du lära dig om den engelska som talas i olika delar av världen. De två delkurser som fokuserar på litteratur- och kulturhistoria behandlar centrala brittiska och amerikanska verk inom såväl scenkonst som skönlitteratur, från William Shakespeare, via romantiken och den viktorianska eran fram till mellankrigstiden. Du skriver också en mindre uppsats inom ett område du själv väljer. Genom att studera Engelska 2 fördjupar du dina kunskaper i engelska ytterligare och stärker din kompetensprofil inför ditt framtida yrkesliv, vare sig det består av att skriva eller tala på engelska!

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Watz

Kursansvarig

Anna Watz

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Engelska, grundkurs, 30 hp med minst 22,5 godkända varav två godkända språkfärdighetsprov

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för engelsk och amerikansk litteratur från olika epoker, även ur ett kulturhistoriskt perspektiv,
- med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig metod och med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp analysera litteratur och även analysera andra kulturella företeelser,
- uttrycka sig idiomatiskt och språkligt korrekt i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska,
- demonstrera grammatiska insikter, även i ett kontrastivt perspektiv,
- tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- identifiera utvalda sociala och geografiska varianter av engelska och med hjälp av ljudskrift och fonetiska grundbegrepp beskriva fonologin i dessa varianter,
- med hjälp av en problemställning om språklig variation författa en kortare uppsats av vetenskaplig karaktär,
- inom valda områden använda kunskaper i vetenskaplig teori, metodik och framställning samt visa orientering i forskningsfrågor,
- självständigt formulera och lösa problem och presentera resultatet,
- visa kunskaper om formaliahantering i användandet av källtexter där även källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår,
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar.

Kursinnehåll

Kursen utgörs av en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig del. Den språkvetenskapliga delen behandlar det engelska språkets uppbyggnad och struktur samt geografiska och sociala varianter av det engelska språket. Lingvistiska termer och begrepp och deras vetenskapliga tillämpning ingår.

Den litteraturvetenskapliga delen innehåller en kulturhistorisk översiktskurs, vilken behandlar brittisk och amerikansk historia och litteratur från 1500-talet fram till 1900-talet, samt litterär analys av några av de mest klassiska verken i engelskspråkig litteratur. Litteraturvetenskaplig teori och metod liksom litteraturkritik ligger till grund för litteraturstudiet.

I kursen ingår även ett projektarbete, i form av en kortare vetenskaplig uppsats, med litterär eller lingvistisk inriktning.

Undervisnings- och arbetsformer

Studentens huvudsakliga arbete består av självstudier och studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Till stöd för de egna studierna ges undervisning i form av föreläsningar, seminarier, lektioner, övningar och handledning. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former samt ett självständigt projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

E225 Language Proficiency Exam 2, Translation U, G, VG 1.5 hp
E224 Language Proficiency Exam 1, Grammar U, G, VG 1.5 hp
E223 Literature - Poetry 2 U, G, VG 1 hp
E222 Literature - Poetry 1 U, G, VG 1 hp
E221 Literature - Presentation novel U, G, VG 2 hp
E220 Literature - American short stories U, G, VG 1 hp
E219 Term paper U, G, VG 5 hp
E216 Literature - Fitzgerald-Miller U, G, VG 1 hp
E214 Literature - Dickens U, G, VG 1 hp
E213 Literature - Austen/Brontë U, G, VG 2 hp
E209 American Literature in a Cultural Context (written exam) U, G, VG 2 hp
E208 British Literature in a Cultural Context (written exam) U, G, VG 2 hp
E207 Shakespeare (written exam) U, G, VG 1.5 hp
E206 Varieties of English: essay (take-home exam) U, G, VG 2 hp
E204 Language Studies (take-home exam) U, G, VG 3 hp
ANA1 Skriftlig fonetisk analys. Varieties of English U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se