Akademisk engelska, grundkurs, 7.5 hp (711G39)

Academic English Basic Course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course, Academic English, Foundation Course, is aimed at those who wish to improve their academic English skills, primarily their writing skills. The course will help you get better equipped for writing academic papers in English and become a more confident student when it comes to reading and speaking English. We work with these skills by studying things such as the process of academic writing and how one can substantiate one’s views by the use of secondary sources. Furthermore, we work with improving grammar skills, reading skills and we also work with helping you become more confident in speaking English and present material in front of others. Last but not least, your listening skills will also be improved through the course work we do.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Michael Smith

Kursansvarig

Michael Smith

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Engelska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
eller
Engelska B
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för svenska och moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förstå och sammanfatta akademiska texter skrivna på engelska;
  • på skriven engelska formulera egna akademiska texter där grundläggande krav är uppfyllda med avseende på form, innehåll, grammatiska strukturer samt ett formellt och akademiskt engelskt ordförråd;
  • att hantera formalia i användandet av sekundärlitteratur, inklusive korrekt tillämpa akademiska referenssystem;
  • ge en muntlig presentation på engelska

Kursinnehåll

I kursen görs en systematisk genomgång av hur man skriver olika slags akademiska texter på engelska med fokus på argumentation, struktur, vokabulär och referenshantering. Analys av akademiska texter och produktion av akademisk text står i fokus, men det finns även inslag av muntlig presentationsteknik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner, grupparbete samt övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Språk: engelska.

Examination

Examination sker genom

  • aktivt deltagande i seminariearbete, betygsskala: UG
  • portfolioarbete, betygsskala: UV
  • hemtentamen, betygsskala: UV

För ett godkänt betyg på kursen krävs att samtliga moment är godkända. För VG krävs betyg VG på portfolioarbetet .

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

TEN1 Salstentamen U, G, VG 4 hp
RED1 Muntlig redovisning U, G, VG 1 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier U, G, VG 1 hp
ESS1 Essä U, G, VG 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se