Akademisk engelska, grundkurs, 7.5 hp (711G39)

Academic English Basic Course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course, Academic English, Foundation Course, is aimed at you who wish to improve your academic English skills, primarily your writing skills. The course will help you get better equipped for writing academic papers in English and become a more confident student when it comes to reading and speaking English. We work with these skills by studying things such as the process of academic writing and how one can substantiate one’s views by the use of secondary sources. Furthermore, we work with improving grammar skills, reading skills and we also work with helping you become more confident in speaking English and present material in front of others. Last but not least, your listening skills will also be improved through the course work we do.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Watz

Kursansvarig

Annika Lindskog

Studierektor eller motsvarande

Anna Watz

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2019 v201904-201923 Engelska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2019 v201904-201923 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå.
  • Engelska B/6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skriva och analysera akademiska texter på engelska där grundläggande krav med avseende på form, innehåll, grammatiska strukturer samt ett formellt och akademiskt engelskt ordförråd är uppfyllda
  • hantera formalia i användandet av källtexter, inklusive korrekt tillämpa ett akademiskt referenssystem
  • muntligt presentera material på engelska

Kursinnehåll

Kursen innehåller en systematisk genomgång av hur man skriver akademiska texter på engelska, inklusive struktur, vokabulär och referenshantering. Analys av andras akademiska texter och egen produktion av akademisk text står i fokus, men det finns även inslag av muntlig presentationsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner, samt övningar i muntlig och skriftlig form. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom

  • aktivt deltagande i seminarier, 2 hp, betygsskala UV,
  • individuell skriftlig examination: essä, 1,5 hp samt salstentamen, 4 hp, betygsskala UV.

Slutbetyget baseras på essän och salstentamen.

Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studieanvisning.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se