Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod, 10 hp (711G41)

Academic Writing with Specialized Theory and Method, 10 credits

Kursbeskrivning

Den här kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt akademiska skrivande på engelska. Kursen består av två delkurser. Den första är en orientering i språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning. Delkurs två består av ett mindre självständigt arbete i antingen språk- eller litteraturvetenskap, där du arbetar i dialog med en handledare. Här kan du i hög grad själv välja ett område att undersöka efter eget intresse. Kursen förutsätter att du tidigare har läst minst en termin engelska på universitetsnivå. 

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Engelska, grundkurs, 30 hp, med minst 22.5 hp godkända, varav två språkfärdighetsprov

Undantag för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning
  • redogöra för hur forskningsfrågor formuleras
  • självständigt planera och genomföra en mindre empirisk studie, skriven på korrekt engelska, inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap
  • söka och använda relevant och aktuell forskning för att utveckla det egna arbetet
  • använda formaliahantering av källtexter samt även göra källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår
  • kritiskt granska vetenskapliga arbeten med avseende på både innehåll och form
  • genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar

Kursinnehåll

Kursen består av två delar 

Fördjupad språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod

I denna delkurs ges en orientering i både språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning. Centrala begrepp behandlas, och teori- och metodfrågor som aktualiseras i uppsatsskrivandet diskuteras.

Språkvetenskapligt arbete (term paper)

Kursen innebär självständigt skrivande av en kortare, vetenskaplig uppsats, med litterär eller lingvistisk inriktning. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning samt seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier, samt genom ett självständigt arbete. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LATM Linguistic Theory & Method U, G, VG 2.5 hp
LITM Literary Theory & Method U, G, VG 2.5 hp
ESS1 Term paper U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.