Kommunicera på franska 1 - Makroekonomiskt perspektiv, 10 hp (712G20)

Communicate in French 1 - Macro Economics, 10 credits

Huvudområde

Franska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Franck-Gilles Miciol, Julien Renard

Kursansvarig

Franck-Gilles Miciol

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2017) v201734-201746 Franska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

De antagningskrav som ställs för att komma in vid Internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i franska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper och språkfärdigheter genom att behandla makroekonomiska och sociokulturella aspekter av det franska samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten
1. behärska grundläggande grammatik och formlära
2. i tal och skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det franska språkområdet, kunna presentera och reflektera kring grundläggande ekonomiska och sociala aspekter av det franska samhället.

Kursinnehåll

Kursens innehåll bygger på de kurser i programmet med ekonomiskt innehåll som föregår denna kurs.

Genom studier av dokument och annat material med i huvudsak samhälleligt- och ekonomiskt innehåll tränas förmågan att uttrycka sig språkligt korrekt med för kursen relevant innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursens mål examineras genom

  • Skriftlig tentamen 3hp (mål 1)
  • Skriftlig tentamen 4hp (mål 2)
  • Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag 3hp (mål 2)

Detaljerad information om examinationen ges i kursens aktuella studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kompletterande litteratur

Böcker

Wall, Kerstin, Behár, Denis, Ekman, Monika, Kronning, Hans, (2014) Den franska grammatiken 3. uppl. Stockholm : Sanoma Utbildning, 2014

ISBN: 9789152327166

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se