Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp (714A03)

Master's Course in Swedish Language, 60 credits

Kursbeskrivning

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Tre fördjupningskurser väljs inom ämnet Svenskas läskurser. Tre fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i tillämpad teori och metod samt akademiskt och professionellt skrivande. Kursen ger dig breda kunskaper i frågeställningar som rör svenska och språkvetenskap samt möjlighet till ytterligare fördjupning inom området för uppsatsen. Efter genomförd kurs kan du bland annat arbeta med informations- och kommunikationsutveckling inom organisationer, som skribent och som språkexpert.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Olsson

Kursansvarig

Fredrik Olsson

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

Elin Elwin, administratör

Gunilla Christiansen, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

 • Svenska språket grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med 82,5 hp godkända inklusive kandidatuppsats
  eller 
  Svenska som andraspråk grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med 82,5 hp godkända inklusive kandidatuppsats
 • Svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • uppvisa god förtrogenhet med några språkvetenskapliga forskningsfält
 • redogöra för centrala begrepp inom språk- och litteraturvetenskaplig och teori och metod
 • med god förståelse kunna uppvisa och systematiskt integrera kunskaper i språk- och litteraturvetenskap
 • söka aktuell forskning inom språkvetenskap
 • tolka och kritiskt värdera aktuell forskning utifrån såväl gällande teoretiska och metodologiska ansatser som vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner
 • kritiskt jämföra och tillämpa ett urval språkvetenskapliga metoder
 • självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga planera och genomföra en kvalificerad språkvetenskaplig studie
 • använda relevant forskning för att utveckla och problematisera en egen forskningsbar frågeställning
 • på ett vetenskapligt godtagbart sätt utvärdera och argumentera för egna val gällande teoretiska, metodologiska och forskningsetiska överväganden
 • konsekvent visa förtrogenhet med vedertagen språkvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering
 • genomföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete med avseende på både innehåll och form, samt leda en vetenskaplig diskussion om detsamma
 • både i tal och skrift använda ett för vetenskapliga kontexter korrekt och till stilen lämpligt språk

Kursinnehåll

Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Delkurs 3: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp
Delkurs 4: 7,5 hp
Delkurs 5: 7,5 hp
Delkurs 6: 7,5 hp
Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp

Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
I delkursen behandlas ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv. Studenten söker efter aktuell forskning som representerar dessa, samt tolkar och utvärderar dem med utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning.


Delkurs 2: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Studenten utvecklar sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap och dels genom en egen skrivuppgift inom ett av dessa områden.

Delkurs 3: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp
Studenten väljer i samråd med examinator någon eller några språkvetenskapliga teorier och metoder att fördjupa sig i.

Delkurserna 4, 5 och 6 utformas i samråd med examinator och instuderas på egen hand. De kan även väljas ur befintligt utbud av delkurser på avancerad nivå inom språkämnena vid LiU eller annat lärosäte.

Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp
Utifrån en språkvetenskaplig frågeställning utför studenten en fördjupad, självständig forskningsuppgift. Till grund för arbetet ska ligga teori och metod med anknytning till arbetets forskningsområde. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett seminarium där det också ingår att sammanfatta, analysera, bedöma och diskutera ett annat självständigt arbete än det egna.

Delkurserna 4, 5 och 6 utformas i samråd med examinator och instuderas på egen hand. De kan även väljas ur befintligt utbud av delkurser på avancerad nivå inom språkämnena vid LiU eller annat lärosäte.

Delkurs 7: Magisteruppsats, 15 hp
Utifrån en språkvetenskaplig frågeställning utför studenten en fördjupad, självständig forskningsuppgift. Till grund för arbetet ska ligga teori och metod med anknytning till arbetets forskningsområde. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett seminarium där det också ingår att sammanfatta, analysera, bedöma och diskutera ett annat självständigt arbete än det egna.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna under kursen utgörs av seminarier, enskild handledning och självstudier.

Examination

Delkurserna examineras muntligt eller muntligt med skriftligt underlag, eller genom hemtentamen eller inlämningsuppgifter. Examinationen av det självständiga arbetet sker genom framläggning och försvar av det egna arbetet samt opposition på annans arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

DEL1 Språk- och litteraturvetenskplig teori och metod U, G, VG 7.5 hp
DEL2 Akademiskt skrivande på avancerad nivå U, G, VG 7.5 hp
DEL3 Valfri läskurs 3 U, G, VG 7.5 hp
MRE1 Tillämpad teori och metod, muntlig redovisning U, G, VG 2.5 hp
MRE2 Läskurs 1, muntlig redovisning U, G, VG 2.5 hp
MRE3 Läskurs 2, muntlig redovisning U, G, VG 2.5 hp
SRE1 Tillämpad teori och metod, skriftlig inlämning U, G, VG 5 hp
SRE2 Läskurs 1, skriftlig inlämning U, G, VG 5 hp
SRE3 Läskurs 2, skriftlig inlämning U, G, VG 5 hp
UPPS Uppsats U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se