Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp (714G56)

Swedish Language - Language, languaging, and linguistics, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen har ett fokus på språk i bruk i vardag och arbete. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på språket i bruk och på analysmodeller. Därtill innehåller kursen en genomgång av olika texttyper. I kursen möter studenten för språkvetare relevanta resurser som bibliotek, databaser, lexikon och språknormerande litteratur. Språknormering och språkvård diskuteras.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Mårdsjö Blume

Kursansvarig

Karin Mårdsjö Blume

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202006-202009 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202006-202009 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska B
eller
Engelska 6
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för området språk, språkande och kontext samt samspelet mellan medier, texter och samtal och kontexter i professionella sammanhang
  • redogöra för relationen mellan språkets formella och sociala aspekter samt för centrala språkvetenskapliga begrepp
  • använda resurser i form av bibliotek, databaser och för professionella skribenter relevant språknormerande litteratur
  • skriva språkligt korrekt sakprosatext

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt av det moderna språksamhället som helhet och har ett fokus på språk i professionella sammanhang. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på samtal och texttyper i olika medier. I kursen möter studenten för språkvetare relevanta resurser som bibliotek, databaser och språknormerande litteratur. Språknormering och språkvård diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen och en muntlig individuell tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarier. Ytterligare information finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

UPG1 Skriftlig hemtentamen: Språk, språkande, språkvetenskap U, G, VG 3.5 hp
MUN2 Muntlig tentamen: Språk, språkande, språkvetenskap U, G, VG 4 hp
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se