Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp (714G58)

Swedish Language - Text analysis, 7.5 credits

Kursbeskrivning

I kursen introduceras olika teoretiska perspektiv på vad text är samt hur texter kan analyseras. Analysbegreppen kontext samt textuell, ideationell och interpersonell struktur används i kursen såväl teoretiskt som i praktiskt utförda av analysuppgifter. I kursen uppmärksammas inte bara verbalspråkliga utan också visuella aspekter av texter, främst i fråga om bilders roll i texter. Kursen innehåller även en fortsatt genomgång av olika texttyper och genrer.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Olsson

Kursansvarig

Fredrik Olsson

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

Elin Elwin, administratör

Gunilla Christiansen, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202145-202149 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
eller
Engelska B
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för samtalsgrammatiska grundbegrepp
  • definiera och ange skillnader mellan olika text- och samtalstypers struktur, innehåll och stil samt deras relation till olika medier
  • redogöra för och använda analysmodeller för texter och samtal i professionella kontexter
  • redogöra för relationen mellan språkets formella och sociala aspekter samt för centrala språkvetenskapliga begrepp
  • skriva språkligt korrekt sakprosatext

Kursinnehåll

Kursen handlar om hur texter och samtal  är uppbyggda och hur de kan analyseras. Text- och samtalsanalytiska begrepp används i praktiskt utförande av analysuppgifter. I kursen uppmärksammas och används också multimodala perspektiv på texter och samtal. Kursen innehåller även en genomgång av text- och samtalstyper i olika medier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar.
Ytterligare information finns i kursens studieanvisning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

GRP1 Gruppövningar: textanalys U, G 1.5 hp
UPG2 Skriftlig tentamen: textanalys U, G, VG 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se