Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp (714G58)

Swedish Language - Text analysis, 7.5 credits

Kursbeskrivning

I kursen introduceras olika teoretiska perspektiv på vad text är samt hur texter kan analyseras. Analysbegreppen kontext samt textuell, ideationell och interpersonell struktur används i kursen såväl teoretiskt som i praktiskt utförande av analysuppgifter. I kursen uppmärksammas inte bara verbalspråkliga utan också visuella aspekter av texter, främst i fråga om bilders roll i texter. Kursen innehåller även en fortsatt genomgång av olika texttyper och genrer.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Mårdsjö Blume

Kursansvarig

Karin Mårdsjö Blume

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202014-202018 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska B
eller
Engelska 6
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • definiera och ange skillnader mellan olika text- och samtalstypers struktur, innehåll och stil
  • redogöra för och analysera analysmodeller från professionella kontexter
  • redogöra för teoretiska modeller som beskriver samspelet mellan kontext och text
  • redogöra för relationen mellan språkets formella och sociala aspekter
  • skriva språkligt korrekt sakprosatext

Kursinnehåll

I denna kurs presenteras olika teoretiska perspektiv på vad text är och hur den kan analyseras. I kursen uppmärksammas både verbalspråkliga och visuella aspekter på texter, främst i fråga om bilders roll i texter. Studenten möter både teoretiska perspektiv och praktiska analysuppgifter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar.
Ytterligare information finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

GRP1 Gruppövningar: textanalys U, G 1.5 hp
UPG2 Skriftlig tentamen: textanalys U, G, VG 6 hp
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se