Svenska språket och människan, 15 hp (714G60)

Swedish Language and Society, 15 credits

Kursbeskrivning

Deltagarna introduceras först i ämnet socialantropologi och får göra en fältstudie kring ett typiskt svenskt fenomen (4 hp). Sedan ligger tyngdpunkten på läsning av svensk skönlitteratur med olika teman; arbete, traditioner, politik, kulturkrockar, familjeliv, ungdom m.m. (11 hp). Genom seminarier knutna till dessa böcker diskuteras svenskhet i förhållande till andra kulturer, historiskt och fram till nutid. Kursen examineras genom seminarier och skriftliga uppgifter kopplade till varje bok och tema.  

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrika Axelsson

Kursansvarig

Ulrika Axelsson

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda det svenska språket både i skriftlig och muntlig framställning med fokus på människor och deras livsvillkor utifrån skönlitterära texter
  • planera, genomföra och rapportera en mindre fältstudie i närsamhället, baserad på kvalitativa data skapade genom intervjuer och observation
  • reflektera över frågor om kultur och nationell identitet, baserat på materialet i fältstudien
  • i teori och praktik visa förtrogenhet med gällande normer för språkets korrekthet

Kursinnehåll

Kursen innehåller:

  • färdighetsövningar i svenskt uttal och grammatik
  • läsning av svensk skönlitteratur
  • egen textproduktion i form av analyser av läst skönlitteratur
  • fältstudie med efterföljande muntlig och skriftlig redovisning kring frågor om kultur och nationell identitet
  • muntlig framställning och intervjuteknik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, fältarbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid lektioner och seminarier, muntlig redovisning samt genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

ARBR Arbetarroman U, G, VG 2 hp
FÄLT Fältarbete U, G, VG 4 hp
MODR Modern roman U, G, VG 2 hp
SKLI Skönlitteratur om kulturmöten U, G, VG 2 hp
UNGR Ungdomsroman U, G, VG 2 hp
VALR Valfri roman U, G, VG 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se