Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal, 2.5 hp (714G63)

Swedish Language - Analyzing texts, media and talks, 2.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen utgör en introduktion till hur man analyserar text, medier och samtal med fokus på professionella sammanhang. Textanalytiska-, interaktions- och diskursanalytiska teorier och metoder introduceras.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Mårdsjö Blume

Kursansvarig

Karin Mårdsjö Blume

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202005 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för området språk, språkande och kontext samt samspelet mellan medier, texter och samtal och kontexter i professionella sammanhang
  • redogöra för och använda interaktions- och diskursanalytiska teorier och metoder

Kursinnehåll

Kursen utgör en introduktion till analys av text, medier och samtal med fokus på professionella sammanhang. Textanalytiska-, interaktions- och diskursanalytiska teorier och metoder behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom en muntlig individuell tentamen samt aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar. Ytterligare information finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

MUN1 Muntlig tentamen U, G, VG 2.5 hp
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se