Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, 30 hp (714G71)

Swedish Language 2. Language Society Development, 30 credits

Kursbeskrivning

I kursen följer vi två spår. Det första handlar om din utveckling som professionell skribent. Du tränar på professionell kommunikation och akademiskt skrivande. Du författar också en kortare uppsats, där kursupplägget ger dig övning både i att skriva en längre text och i att språkgranska och ge konstruktiv återkoppling på längre texter. Det andra spåret handlar om språkets utveckling. Du får möjlighet att förstå både hur språket som sådant utvecklats under historien och hur människors språkutveckling ser ut från barndom till ålderdom. Kursen fördjupar de teoretiska resonemangen och ger dig god träning i skrivande och återkoppling.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Mårdsjö Blume

Kursansvarig

Karin Mårdsjö Blume

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp med minst 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva materiella och historiska perspektiv på kommunikation och medier
 • redogöra för och diskutera relevanta samband mellan teknologi, medier och kultur i ett historiskt perspektiv
 • beskriva och använda textanalytiska redskap i professionella och vetenskapliga texter i olika medier
 • redogöra för grundprinciperna för professionell och vetenskaplig kommunikation och interaktion
 • använda grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i presentationsteknik
 • i teori och praktik tillämpa gällande normer för språkets korrekthet
 • redogöra för människans språkutveckling från barndom till ålderdom 
 • redogöra för läs- och skrivsvårigheter samt talsvårigheter
 • redogöra för hur vetenskapligt empirisk språkvetenskapligt uppsatsarbete genomförs
 • genomföra, redovisa och granska en språkvetenskaplig empirisk studie 
 • förklara hur skriftspråkliga normer uppstår och utvecklas
 • beskriva språksamhällets historiska utveckling

Kursinnehåll

Mediehistoriska perspektiv, 2,5 hp
Delkursen utgör en orientering i materiella och historiska perspektiv på medier och kommunikation.

Professionell kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Delkursen handlar om språklig kommunikation inom olika yrken, organisationer och andra professionella sammanhang. Den omfattar också principer för god muntlig och skriftlig kommunikation i olika medier. Delkursen behandlar normer och regler för svenska språket. 

Språkande från barndom till ålderdom, 7,5 hp
Delkursen behandlar hur människans språkutveckling tar sig uttryck från barndom till ålderdom. Det handlar dels om den språkutveckling som de flesta genomgår, och dels om de svårigheter en del personer, på grund av exempelvis läs- och skrivsvårigheter, sjukdom eller ålder, kan ha i sin språkutveckling och i sitt språkbruk. Delkursen behandlar också hjälpmedel för tillgänglighet.

Språkvetenskaplig uppsats, 7,5 hp
Delkursen omfattar en individuell och självständig empiriskt inriktad språkvetenskaplig uppsats. Kursen inleds med en orientering om språkvetenskapliga forskningsmetoder och kraven som ställs på vetenskaplig text, granskning och opposition.

Svenska språkets ursprung och utveckling, 5 hp
Delkursen behandlar hur och varför det svenska språket förändrats och förändras. Den språkliga utvecklingen kopplas också till den samhälleliga utvecklingen – som globalisering och digitalisering – som medfört förändrade villkor för skrivande, textframställning och språkvård.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer samt handledning i grupp och enskilt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

Mediehistoriska perspektiv:

 • skriftliga och muntliga redovisningar, betygsskala UG

Professionell kommunikation i tal och skrift:

 • individuella hemtentamina, betygsskala UV
 • aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier. betygsskala D

Språkande från barndom till ålderdom:

 • individuella hemtentamina, betygsskala UV
 • muntlig redovisning, betygsskala: UG
 • laborationsredovisning, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i laborationer och seminarier. betygsskala D

Språkvetenskaplig uppsats:

 • uppsatsarbete, betygsskala UV
 • oppositionsuppgift, betygsskala UG
 • aktivt deltagande i seminarier och grupphandledning, betygsskala: D

Svenska språkets ursprung och utveckling:

 • individuell skriftlig salstentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar, betygsskala: D

Minst 50% av kursens möjliga VG-betyg ska vara VG för slutbetyg VG.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

OBL4 Obligatoriska seminarier och gruppövningar D 0 hp
TEN1 Salstentamen U, G, VG 5 hp
UPPS Uppsats U, G, VG 6 hp
OPPO Opponentskap U, G 1.5 hp
OBL3 Obligatoriska seminarier och framläggning D 0 hp
HEM3 Hemtentamen U, G, VG 5 hp
LAB1 Laborationsredovisning U, G 1.5 hp
OBL2 Obligatoriska seminarier och laboration D 0 hp
RED1 Muntlig redovisning U, G 1 hp
GRP1 Gruppexamination U, G 1.5 hp
HEM2 Hemtentamen U, G, VG 4 hp
HEM1 Hemtentamen U, G, VG 2 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier och gruppövningar D 0 hp
UPG1 Skriftlig redovisning, Mediehistoriska perspektiv U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se