Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling, 5 hp (714G73)

Swedish Language – Origin and development, 5 credits

Kursbeskrivning

Kursen Svenska språkets ursprung och utveckling omfattar svensk språk- och stilhistoria från urnordisk tid fram till slutet av 1900-talet. Du får lära dig både om hur språket förändrats, och varför. Språkets utveckling hör ihop med hur samhället utvecklats – och en rad andra faktorer. Kursen går också fram till vår tid och du får en insikt i hur det moderna textsamhällets innebär förändrade villkor för skrivande, textframställning och språkvård. När det gäller språkvård fördjupar vi oss bland annat i hur normer och värderingar kring ett gott språkbruk har förändrats över tid.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Andreas Lagerlöf

Kursansvarig

Andreas Lagerlöf

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202106 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva materiella och historiska perspektiv på kommunikation och medier 
  • förklara hur skriftspråkliga normer uppstår och utvecklas
  • beskriva språksamhällets historiska utveckling

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur och varför det svenska språket förändrats och förändras. Den språkliga utvecklingen kopplas också till den samhälleliga utvecklingen – som globalisering och digitalisering – som medfört förändrade villkor för skrivande, textframställning och språkvård.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och  seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig salstentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar, betygsskala: D

Slutbetyg baseras på salstentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

OBL4 Obligatoriska seminarier och gruppövningar D 0 hp
TEN1 Salstentamen U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se