Svenska språket - Språkvetenskaplig uppsats, 7.5 hp (714G74)

Swedish Language - Linguistics - term paper, 7.5 credits

Kursbeskrivning

I kursen Språkvetenskaplig uppsats skriver du en individuell och självständig empiriskt inriktad språkvetenskaplig uppsats. Den ska bygga på de kurser du läst tidigare inom Svenska språket 1 och 2. Kursen inleds med en orientering om språkvetenskapliga forskningsmetoder och kraven som ställs på vetenskaplig text. Du ska också granska och opponera på en annan students uppsats.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Karin Mårdsjö Blume

Kursansvarig

Karin Mårdsjö Blume

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Karin Mårdsjö Blume

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202014-202018 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur en vetenskaplig empirisk språkvetenskaplig uppsats genomförs
  • genomföra, redovisa och granska en språkvetenskaplig empirisk studie

Kursinnehåll

Kursen omfattar en individuell och självständig empiriskt inriktat språkvetenskaplig uppsats. Kursen inleds med en orientering om språkvetenskapliga forskningsmetoder och kraven som ställs på vetenskaplig text. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsning, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

  • skriftlig individuell språkvetenskaplig uppsats, betygsskala: UV
  • granskning och opposition av en språkvetenskaplig uppsats, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i seminarier och grupphandledning, betygsskala: D

Slutbetyg baseras på uppsatsen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

UPPS Uppsats U, G, VG 6 hp
OPPO Opponentskap U, G 1.5 hp
OBL3 Obligatoriska seminarier och framläggning D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se