Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap, 30 hp (714G75)

Swedish Language 3. Applied linguistics, 30 credits

Kursbeskrivning

I fördjupningskursen Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap, ligger fokus på det nutida svenska språksamhället ur ett samhälls- och medieperspektiv och på hur en språkvetares kunskaper kan tillämpas i olika sammanhang. I en delkurs fördjupar du dina kunskaper om svenskans grannspråk: de nordiska grannspråken, de officiella minoritetsspråken och några av de stora invandrarspråken. Inom ramen för metodkursen behandlas ett antal språkvetenskapliga metoder för att undersöka språket, språkandet och språksamhället ur olika perspektiv. Du väljer därefter ett område att självständigt undersöka närmare, då du under handledning av en erfaren språkforskare skriver en empiriskt inriktad kandidatuppsats.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Olsson

Kursansvarig

Fredrik Olsson

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

Elin Elwin, administratör

Gunilla Christiansen, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202203 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

 • Godkänd Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, grundkurs 30 hp
 • Svenska språket 2: Språksamhällets utveckling 30 hp, med minst 22 hp godkända inklusive uppsats, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva den tillämpade språkvetenskapens innebörd, problem och möjligheter
 • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp med relevans för ett vetenskapligt arbete
 • beskriva olika metoder för insamling och analys av data i syfte att besvara språkvetenskapliga frågeställningar 
 • argumentera för och emot val av metoder för att besvara en specifik språkvetenskaplig frågeställning
 • presentera resultaten av en individuell språkvetenskaplig empirisk undersökning i form av en kandidatuppsats
 • kritiskt granska och opponera på ett empiriskt vetenskapligt arbete 
 • resonera om och diskutera relationen mellan svenskan och de nordiska språken samt officiella och inofficiella minoritetsspråk
 • med god precision jämföra svenskan med några av svenskans grannspråk
 • redogöra för väsentliga begrepp inom flerspråkighet och språkkontakt

Kursinnehåll

Introduktion i tillämpad språkvetenskap 5 hp
I denna delkurs introduceras begreppet tillämpad språkvetenskap, och kursen innehåller exempel på hur språkvetenskapliga metoder och frågeställningar kan vara relevanta ur ett samhälls- och medieperspektiv. Delkursen behandlar på vilka sätt och i vilka sammanhang en språkvetares kunskaper kan komma till nytta i samhället. 

Språkvetenskaplig teori och metod 5 hp
Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk grund för arbete med olika språkvetenskapliga metoder för insamling och analys av data som kan besvara frågeställningar av olika karaktär. Insamling och analys diskuteras med utgångspunkt i vilken typ av data som bäst kan besvara en viss frågeställning. Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp diskuteras. I kursen ges möjlighet att fördjupa sig inom den typ av metod som kan komma till användning i uppsatsarbetet. 

Kandidatuppsats 15 hp
I denna delkurs behandlas ett språkvetenskapligt område och en empirisk studie utifrån en väl avgränsad frågeställning genomförs. I kursen ingår både att göra undersökningen och att författa en uppsats om de resultat som framkommer. Denna uppsats granskas och diskuteras vid ett seminarium, där författaren också ger respons på en annan students uppsats (opposition).

Språk i Norden 5 hp
I denna delkurs behandlas svenskans grannspråk: de nordiska språken och deras gemensamma band, de språk som räknas som officiella svenska minoritetsspråk liksom om språkkontakt med invandrarspråk.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
 

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför uppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom:

Introduktion i tillämpad språkvetenskap:

 • Individuell muntlig redovisning, betygsskala UG
 • Individuellt skriven synopsis och litteraturlista för uppsats, betygsskala UG

Språkvetenskaplig teori och metod:

 • Individuell muntlig redovisning, betygsskala UV
 • Individuell skriftlig redovisning, betygsskala UV

Kandidatuppsats:

 • Individuellt skriven uppsats, betygsskala UV
 • Opposition, betygsskala D

Språk i Norden:

 • Individuell muntlig redovisning, betygsskala UV
 • Individuell skriftlig redovisning, betygsskala UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga Dokument

OPPO Opposition på uppsats D 0 hp
UPS1 Uppsats U, G, VG 15 hp
SRE3 Skriftlig redovisning i form av studiesammanfattning U, G, VG 3 hp
MRE3 Muntlig redovisning U, G, VG 2 hp
SRE2 Skriftlig sammanfattning av doktorsavhandling U, G, VG 1 hp
MRE2 Muntlig redovisning. Kritisk läsning av doktorsavhandling U, G, VG 4 hp
SRE1 Synopsis U, G 3 hp
MRE1 Muntlig redovisning. Presentation av vetenskaplig artikel U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se