Barnlitteratur, 7.5 hp (716G19)

Children's Literature, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger insikter i den samtida barnlitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på barnlitteraturens utveckling fram till de verk som studeras mera ingående, bl.a. kapitelböcker, börja-läsa böcker, serier, pekböcker och framförallt bilderböcker. Vuxnas läsning för barn, liksom bibliotekens roll uppmärksammas också. Kunskaperna utvecklas genom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer och studiebesök.

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Elin Käck

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Kvällstid) VT 2020 v202009-202018 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för barnlitteraturgenrens utveckling
- sätta in ett urval av barnlitterära verk i en samhällelig och litteraturhistorisk kontext
- analysera barnlitteratur med vedertagna analysverktyg
- beskriva och diskutera olika funktioner som barnlitteraturen har och har haft för barns utveckling
- redogöra för barnlitteraturens betydelse i relation till litteraturfältet i stort.

Kursinnehåll

I kursen studeras ett antal barnlitterära verk, såväl äldre som samtida, för att belysa barnlitteraturens framväxt och dess roll idag. Ett analytiskt fokus läggs på litteraturens pedagogiska roll under olika historiska skeenden, liksom på de ideologier som dagens barnlitteratur förmedlar. Litteraturvetenskapliga metoder övas och används för att placera verken i sin kontext och belysa deras intertextualitet. Ett ideologikritiskt förhållningssätt intas till verken och den bild de ger av barndom, barns utveckling, lärande och barns position i samhället.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar kring litterära texter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna och genom skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

RED1 Redovisning U, G 2 hp
HEM1 Hemtentamen U, G, VG 5.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se