Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp (716G28)

Literary History from Ancient Times to the 17th Century, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till och med 1600-talet. 

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Bengt-Göran Martinsson

Kursansvarig

Bengt-Göran Martinsson

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201944-201948 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
− redogöra för den västerländska litteraturens utveckling från forntiden till och med 1600-talet
− redogöra för litteraturens historiska, sociala och mediala förutsättningar och funktioner
− ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen
– med god språklig framställningsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang

Kursinnehåll

Kursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till och med 1600-talet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen. Övrig information återfinns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Komplett litteraturlista finns under Övriga dokument och i Lisam. 

Bergsten, Staffan, (2002) Litteraturvetenskap : en inledning 2. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144023324,9789144023328

Bergsten, Staffan, Elleström, Lars, (2004) Litteraturhistoriens grundbegrepp 2. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144042558

Olsson, Bernt, Algulin, Ingemar, (2009 eller senare) Litteraturens historia i Sverige Stockholm : Norstedt

ISBN: 9789113022680

Olsson, Bernt, Algulin, Ingemar, Sahlin, Johan, (2015) Litteraturens historia i världen 6. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144108650

TEN2 Den äldre litteraturens historia U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se