Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30 hp (716G30)

Comparative Literature 1, basic course, 30 credits

Kursbeskrivning

I kursen Litteraturvetenskap 1 lär du dig att diskutera, analysera och tolka litteratur på vetenskaplig grund. Det ger dig goda möjligheter att förbättra både din kunskap om litteraturen och dess historia och din analytiska och kritiska kompetens. I kursen ingår studier av litteraturvetenskapens grundfrågor och dess centrala teorier och metoder, litteraturvetenskaplig textanalys och kurser i den äldre och den moderna västerländska litteraturens historia. Du bekantar dig även med litteraturens former genom att själv skriva kortare litterära texter, och utvecklar din förståelse för litteraturens villkor i ett föränderligt medielandskap. Som litteraturvetare vid Linköpings universitet får du rik kunskap om litteratur i ett socialt, historiskt, medialt och kulturellt sammanhang. Du får insikter i hur litteratur utvecklas och förändras. Du lär dig olika sätt att kritiskt analysera och tolka litteratur, samt att organisera större textmaterial och presentera det muntligt och skriftligt med utvecklad argumentationsförmåga och en god språkkänsla. Kursen bjuder på en blandning av seminarier med gemensamma diskussioner, föreläsningar samt muntliga presentationer och skriftliga övnings- och inlämningsuppgifter. Grundkursen Litteraturvetenskap 1 öppnar dörrarna till vidare studier i litteraturvetenskap, och ger dig breda kompetenser inför ditt framtida arbetsliv.

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Käck

Kursansvarig

Elin Käck

Studierektor eller motsvarande

Elin Käck

Kontaktinformation

Elin Elwin, administratör

Elin Käck

Gunilla Christiansen, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska B
eller
Engelska 6
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för litteraturvetenskapens grundläggande frågor och begrepp
  • redogöra för centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till olika tiders mediesituation
  • redogöra för litteraturens historiska, sociala och mediala förutsättningar och funktioner
  • ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen
  • redogöra för den västerländska litteraturens utveckling från forntid till en digitaliserad samtid
  • med god språklig framställningsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang
  • redogöra för begreppet media literacy
  • reflektera över och diskutera betydelsen av kritisk mediekompetens

Kursinnehåll

Media Literacy, 2,5 hp
Delkursen utgör en introduktion till begreppet media literacy och orienterar i centrala teorier om mediekompetens i en digitaliserad värld.

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I, 6 hp
Delkursen utgör en introduktion till litteraturvetenskapen som historisk och estetisk disciplin samt orienterar i centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till olika tiders mediesituation.

Skrivandets konst I, 3 hp
Delkursen behandlar det skriftspråkliga mediet och fokuserar på språket som litterär gestaltningsform.

Litteraturvetenskaplig textanalys, 5,5 hp
Delkursen utgörs av övningar i litteraturvetenskaplig textanalys inklusive i metrikens grunder i relation till den medieteknologiska utvecklingen.

Den äldre litteraturens historia, 6,5 hp
Delkursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från forntiden till och med 1600-talet.

Den moderna litteraturens historia, 6,5 hp
Delkursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från och med 1700-talet till idag.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Delkurserna examineras var för sig genom salstentamen, hemtentamen och skrivuppgifter. Övrig information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

UPG2 Litteraturvetenskaplig textanalys U, G, VG 5.5 hp
UPG1 Skrivandets konst 1 U, G 3 hp
TEN3 Den moderna litteraturens historia U, G, VG 6.5 hp
TEN2 Den äldre litteraturens historia U, G, VG 6.5 hp
TEN1 Litteraturvetenskapliga teorier och metoder 1 U, G, VG 6 hp
HEM1 Media Literacy U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se