Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp (717A01)

History of Art 4, advanced course, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen består av två fördjupningsmoment och ett självständigt arbete på magisternivå. Målet är att öka den studerandes teoretiska och metodiska säkerhet samt förmåga att självständigt formulera problem och kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter.

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Gary Svensson, Anna Ingemark

Kursansvarig

Anna Ingemark, Gary Svensson

Studierektor eller motsvarande

Anna Ingemark

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Förkunskapskrav

  • Godkänd Konstvetenskap, grundkurs 30 hp
  • Godkänd Konstvetenskap, fortsättningskurs 30 hp
  • Godkänd Konstvetenskap, fördjupningskurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända inklusive uppsats 15 hp
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska den studerande:
- ha en metodisk säkerhet samt en avancerad förmåga att formulera problem och att självständigt, kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter,
- ha avancerade kunskaper inom något speciellt område inom konstvetenskapen,
- ha de kvalifikationer som krävs för att arbeta inom ämnesrelaterade forskningsmiljöer,
- ha förmåga att på ett avancerat sätt studera och utföra arbetsuppgifter på ett självständigt sätt.

Kursinnehåll

Individuell fördjupning, 7,5 hp
(Individual In-depth Reading)
I samråd med handledaren väljer den studerande en individuell läskurs, dock ej inom det specialområde som uppsatsarbetet behandlar.

Gemensam fördjupning, 7,5 hp
(Common Reading and Discussion Seminars)
Kursmomentet innefattar ett för hela studentgruppen gemensamt seminarium kring ett speciellt ämne som kritiskt studeras och diskuteras. I momentet ingår uppgiften att individuellt presentera särskilt instuderat material och leda en seminariediskussion kring detta.

Uppsats, 15 hp
(Essay)
Uppsatsen är ett individuellt arbete på vilket höga krav ställs vad gäller probleminriktningar samt självständighet i förhållande till materialet och i den kritiska behandlingen av detta. I kursen utgör opponentskap ett obligatoriskt moment.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom seminarier, handledning och eventuella studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner, inläsning av såväl gemensam som individuell fördjupningslitteratur, ledning av seminarier och opponering av kurskamraters uppsatser m.m. Undervisningsspråk: svenska.

Examination

De valfria kurserna examineras muntligt eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
RESP Respondentskap D 0 hp
OPPO Opponentskap D 0 hp
UPPS Uppsats U, G, VG 15 hp
DEL2 Gemensam fördjupning U, G, VG 7.5 hp
DEL1 Individuell fördjupning U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se