Det kollektiva minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet, 7.5 hp (717A06)

The Visual Forms of Collective Memory in Public Space, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar det kollektiva minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet. Mer konkret handlar det exempelvis om hur minnesmonument, offentliga konstverk och byggnader i vår gemensamma miljö ger uttryck för samhällsideal, kulturella fenomen och historiska händelser. Målet är att ge ökad förståelse för det offentliga rummets sociala och kulturella betydelse utifrån ett gestaltnings- och kulturarvsperspektiv.

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Anna Ingemark

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2020 v202014-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Godkända 22,5 hp i konstvetenskap på fördjupningsnivå

varav 15 hp ska utgöras av kandidatuppsatsen

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

- redogöra för kulturellt minne och gestaltningen av det kollektiva minnet i det offentliga rummet

- kritiskt resonera kring det offentliga rummets sociala och kulturella betydelse utifrån ett gestaltnings- och kulturarvsperspektiv

- jämföra och analysera olika vetenskapliga perspektiv och tolkningsmodeller av det kollektiva minnet och dess visuella gestaltning

- självständigt planera, genomföra och redovisa en forskningsuppgift på temat kollektivt minne i relation till samhällsgestaltning

Kursinnehåll

Kursen behandlar det kollektiva och kulturella minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet. Mer konkret handlar det exempelvis om hur monument och byggnader i vår gemensamma miljö ger uttryck för samhällsideal, kulturella fenomen och historiska händelser som samlas under begreppen kollektivt respektive kulturellt minne. I kursen diskuteras begrepp, teorier och perspektiv på hur denna gestaltning påverkar och påverkas av det föränderliga samhället och vilka tolkningsmodeller som kan tillämpas för en djupare förståelse.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier. Utöver schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, individuell muntlig presentation och individuell skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Skriftlig redovisning U, G, VG 5 hp
FÄLT Fältarbete U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se