Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp (717G02)

History of Art 2, continuation course, 30 credits

Kursbeskrivning

Fortsättningskursen innebär en tematisering och problemorientering av stoff som studeras på grundkursen. Bland annat fokuseras de sätt på vilka estetiska objekt och framställningsformer förmedlas i samhället. Kursen består av fyra delar om 7,5 hp varav en del utgörs av en uppsats.

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark, Karin Ström Lehander, Gary Svensson, Niclas Franzén

Studierektor eller motsvarande

Anna Ingemark

Kontaktinformation

Birgitta Lönning, studievägledare

Kristina Hellman, administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Linköping
F7KKU Kandidatprogrammet i kulturvetenskap 4 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kulturvetenskap

Förkunskapskrav

Godkänd Konstvetenskap,grundkurs med minst 22,5 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • visa på fördjupad förmåga att redogöra för fördjupade kunskaper om centrala områden inom ämnet där bildpsykologiska, bildsociologiska och etnologiska såväl som bildteoretiska, tekniska och bildanalytiska perspektiv anlägges,
  • demonstrera kunskaper som är tillämpbara på skilda arbetsmarknadsrelaterade områden inom kultursektorn,
  • ha tillägnat sig ökad förmåga att i tal och skrift formulera sig på ett sätt som, med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visar på fördjupad förmåga att argumentera och tolka relevanta fakta i ämnet,
  • ha tillägnat sig kunskaper för fortsatta studier, med krav på att självständigt kunna lösa de arbetsuppgifter som krävs för avancemang till högre nivå inom ämnet,
  • genom textstudier och grupparbeten ha tillägnat sig en ökad kunskap och förståelse för ämnet.

Kursinnehåll

Bildens tillkomst och upplevelsen av bilden, 7,5 hp
(Conception, Production and Reception of Artefacts)
Med exempel från olika tidsepoker behandlas bildkonception och tekniska förfaranden vid tillkomsten av bilder av skilda slag (måleri, grafik, fotografi etc.). Vidare belyses förutsättningarna och villkoren för bildperception och bildupplevelser ur kulturvetenskapliga aspekter.

Bild- och arkitekturanalys, 7,5 hp
(Picture and Architecture Analysis)
Med hjälp av exempel från äldre och nyare tid behandlas teorier och metoder för beskrivning och tolkning av bilders, byggnaders och gestaltade miljöers utseende, innehåll och olika betydelseskikt.

Uppsats (individuell uppgift), 7,5 hp
(Individually composed Paper)
På uppsatsen, vars ämne bestäms i samråd med handledaren, ställs krav vad gäller vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt till materialet samt noggrannhet i det praktiska genomförandet. Kursdelen innefattar också en orientering i bibliografi.

Bild och samhälle 7,5 hp
(Image and Society)
Bilden sätts in i sitt sociokulturella sammanhang och betraktas som ett uttryck för ett samhälles eller olika gruppers behov och värderingar. Bildens funktioner, förmedlingsformer och mottagande belyses liksom bildskaparnas roll och villkoren för deras verksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner, inläsning av kurslitteratur, granskning av kurskamraters uppsatser och ledning av seminarier m.m. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.

Examination

Delkurserna examineras separat genom hemskrivningar eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar en presentation av det egna uppsatsarbetet och en opposition av uppsats.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
DEL4 Bild och samhälle U, G, VG 7.5 hp
DEL3 Uppsats (individuell uppgift) U, G, VG 7.5 hp
DEL2 Bild- och arkitekturanalys U, G, VG 7.5 hp
DEL1 Bildens tillkomst och upplevelsen av bilden U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
B-kursen vt-20 B-kursen vt-20.docx
Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se