Samtida arkitektur och stadsbyggnad, 7.5 hp (717G12)

Contemporary Architecture and Urban Planning, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar den samtida arkitekturens och stadsbyggandets visuella uttryck samt roller i en kulturell och samhällelig kontext. Inom ramen för kursen diskuteras på ett fördjupande sätt den gestaltade miljöns materiella och teoretiska diskurser från det sena 1990-talet fram till vår egen tid, med det offentliga samtalet som en central utgångspunkt. I kursen behandlas såväl estetik som kritik, teori och begrepp, vilka är bärande för att få en fördjupad förståelse för arkitekturens och stadens form och mening. 

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202039-202043 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Godkända kurser 120 hp i samhällsplanering
  eller
 • Godkända kurser 60 hp i ett av ämnena
  konstvetenskap
  eller
  arkitektur
  eller
  motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • muntligt och skriftligt redogöra för den gestaltade miljöns visuella uttryck
 • placera arkitektur och stadsbyggnad i en samhällelig och kulturell kontext
 • kritiskt resonera och reflektera kring den gestaltade miljön utifrån estetiska, materiella och teoretiska perspektiv
 • analysera och kritiskt bearbeta aktuella diskurser rörande arkitektur och stadsbyggnad

Kursinnehåll

Kursen behandlar den samtida arkitekturens och stadsbyggandets visuella uttryck samt roller i en kulturell och samhällelig kontext. Inom ramen för kursen diskuteras på ett fördjupande sätt den gestaltade miljöns materiella och teoretiska diskurser från det sena 1990-talet fram till vår egen tid, med det offentliga samtalet som en central utgångspunkt. I kursen behandlas såväl estetik som kritik, teori och begrepp, vilka är bärande för att få en fördjupad förståelse för arkitekturens och stadens form och mening. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, redovisningar och exkursioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • Aktivt deltagande vid seminarie, betygsskala: UG
 • Individuell fördjupningsuppgift, betygsskala: UV

För Väl godkänt slutbetyg krävs VG i momentet Individuell fördjupningsuppgift. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Individuell fördjupningsuppgift U, G, VG 4 hp
SRE1 Aktivt deltagande vid seminarie U, G 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se